ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.02.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.Х.

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

         2.ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

КАН дело номер 2851 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.Д.Г., М.Б.Я.,С.Г.Я., Я.Д.А., Д.А.А., Т.А.А., Т.В.С., А.Н.П., Р.А.Д., Г.Я.Д., В.Ж.А., И.М.И., Р.С.И., Я.О.П., И.В.С., С.Р.И., Г.С.И., К.Б.М., С.Т.Н., И.И.И., З.П.В., И.Б.В., Д.В.К., З.А.Ч., В.Я.В., И.Г.В., Ф.М.Е., А.В.П., К.Г.Д., Ж.В.Д., Г.Х.Д., Е.М.Д., Р.Т.Д., Й.Л.С., Л.К.П., Д.М.С., М.М.Д., С.А.М., Т.С.С., В.Н.Д., А.Ю.К., Д.Я.Д., Я.Г.Д., П.Д.Д., Б.С.П., Х.Д.П., К.А.Г., Г.Н.К., редовно уведомени, не се явяват, представляват се от адвокат Г., с приложени пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно уведомени, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

За  Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор С..

 

Становище по хода на делото:

         

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 1143/29.01.2018 година  Общински съвет град Бургас е изпратил списък на  жалбоподателите по делото  с посочване на постоянен и анстоящ адрес.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 1883/13.02.2018 година е постъпило становище от адв.П.Г..

АДВ.Г.: Да се приеме представения списък.

Ю.К.Т.: Да се приеме списъка.

ПРОКУРОР С. Да се приеме.

АДВ.Г.: Нямам какво да добавя към становището.

Ю.К.Т.: Аз не съм запозната със становището на адв.Г.. Възразявам срещу становището, считам за неотносимо към настоящия спор.

ПРОКУРОР С.: Поддържам изразеното становище на ответника.

Съдът намира, че представените с писмо вх.№1143 от 29.01.18 година със справки за  постоянните и настоящи адреси на жалбоподателите са относими към предмета на разглеждане, поради което

                                               

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото предствения списък с писмо №№ 1143/29.01.2018 г. на Общински съвет Бургас.

 

АДВ.Г.: Ако  съдът допусне, във връзка с представения списък, да представя личната карта на С.А.М., във връзка с обстоятелството, че  същия е заличен в списъка. Представям лична карта на жалбоподателя С.А.М., който е регистрани по лична карта  с постоянен адрес ***.

Съдът след като се запозна с представената лична карта на жалбоподателя С.А.М. установи, че на същата е отразено, че постоянния адрес на лицето е град Бургас, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №*  

АДВ.Г.: Моля, ответникът да заяви, дали представената преписка е в цялост.

Ю.К.Т.: Представената преписка е в пълнота. Няма да соча доказателства.

АДВ.Г.: Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР С.: Нямам доказателствени искания.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г.: По съществото на спора смятам, че представената наредба трябва да бъде отменена. Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗНА следвало е преди да бъде внесен проекта, съставителя на проекта -  кмета на община Бургас да го  публикува 14 дни преди внасянето на сайта на Община Бургас, ведно с мотивите и доклада. Отнесено към настоящият случай, доколкото проекта е внесен в Общински съвет на 11.07.2008 година с докладна записка на кмета е сладвало не по-късно от 26.07 2008 година този проект на Наредбата, ведно с мотивите и доклада да бъдат публикувани на сайта на общината. В случая, видно от  лист №155 от делото публикуване и то само на проекта е извършено на 04.09.2008 година, след като е внесен в  Общински съвет Бургас. По този начин се е стигнало  до положението да липсва предложение от заинтересованите лица, визирам всички жители на Община Бургас, които биха изразили такова становище. На практика съответните постоянни комисии към Общински съвет заседавали на 15.07.2008 година са разгледали проекта на наредба, която не е била изобщо публикувана по никакъв начин. Разпоредбата  на чл.26 от ЗНА  обвързва с 14 дневен срок  за предложение. Моля да присъдите разноските на доверителите ми. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Ю.К.Т.: Моля да оствите жалбата без разглеждане като недопустима и да прекратите производството по делото. В случай на евентуалност да отхвърлите  жалбата. По отношение на твърдяното за противоречие със ЗНА считам същото за неснователно. Видно от доказателствата по делото от страна на Община  Бургас е спазена разпоредбата на чл.26 от ЗНА. Правя възражение за прокомерност на адвокатското възнаграждение, с оглед на  фактическата и правна сложност на делото. В случай, че потвърдите  оспорената наредба моля, да ми присъдите   реципрочно на адвокатския хонорар ю.к.възнаграждение.Представям писмено становище.

ПРОКУРОР С.: Жалбата е процесуално допустима.                                                                                               Наредбата е незаконосъобразна, с оглед мотивите изложени в нея,  поради което моля да я отмените.

Съдат определя 7 дневен срок за писмена защита на процесуалния представител на жалбоподателите.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10: 12 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: