ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.Х.

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР Д.

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер  2851 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.Д.Г., М.Б.Я.,С.Г.Я., Я.Д.А., Д.А.А., Т.А.А., Т.В.С., А.Н.П., Р.А.Д., Г.Я.Д., В.Ж.А., И.М.И., Р.С.И., Я.О.П., И.В.С., С.Р.И., Г.С.И., К.Б.М., С.Т.Н., И.И.И., З.П.В., И.Б.В., Д.В.К., З.А.Ч., В.Я.В., И.Г.В., Ф.М.Е., А.В.П., К.Г.Д., Ж.В.Д., Г.Х.Д., Е.М.Д., Р.Т.Д., Й.Л.С., Л.К.П., Д.М.С., М.М.Д., С.А.М., Т.С.С., В.Н.Д., А.Ю.К., Д.Я.Д., Я.Г.Д., П.Д.Д., Б.С.П., Х.Д.П., К.А.Г., Г.Н.К., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адвокат Г., с приложени пълномощни по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

За  Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Становище по хода на делото:

         

           СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Делото е образувано  по жалба на С.Д.Г., М.Б.Я.,  С.Г.Я., Я.Д.А., Д.А.А., Т.А.А., Т.В.С., А.Н.П., Р.А.Д., Г.Я.Д., В.Ж.А., И.М.И., Р.С.И., Я.О.П., И.В.С., С.Р.И., Г.С.И., К.Б.М., С.Т.Н., И.И.И., З.П.В., И.Б.В., Д.В.К., З.А.Ч., В.Я.В., И.Г.В., Ф.М.Е., А.В.П., К.Г.Д., Ж.В.Д., Г.Х.Д., Е.М.Д., Р.Т.Д., Й.Л.С., Л.К.П., Д.М.С., М.М.Д., С.А.М., Т.С.С., В.Н.Д., А.Ю.К., Д.Я.Д., Я.Г.Д., П.Д.Д., Б.С.П., Х.Д.П.,

К.А.Г., Г.Н.К. чрез процесуален представител адвокат Геновпротив Наредбата за изграждане, поддържане на зелената система на Община Бургас/Приета с Решение №46 по протокол №12/18.09.2008г. на Общински съвет- гр.Бургас, изменена и допълнена с решение на Общински съвет – гр.Бургас по т.2 от протокол №29/17 и 18.12.2009г., изм. с решение №1750/01.11.2016г. по адм.д.№1436/2016г. по описа на Административен съд Бургас, в сила от 28.11.2016година.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила административната преписка по обжалвания административен акт, под опис, с писмо вх.№12402/20.11.2017година.

Съдът УКАЗВА на оспорващите, че в тяхна тежест е  да докажат, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми г-н съдия приемам доклада и така представените доказателства от страна на Община Бургас.  Поддържам жалбата изцяло.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата като недопустима, алтернативно неоснователна и необоснована. Няма доказателства за правен интерес на жалбоподателите по чл.186, ал.1 от АПК, като не се установяват да са засегнати интереси или да могат да бъдат засегнати такива на жалбоподателите. Не са представени доказателства за адресната регистрация на жалбоподателите, от които да е видно дали са с адрес постоянен или настоящ на територията на Община Бургас, за която действа оспорената Наредба. На следващо място се оспорва се Наредбата в нейната цялост, без да се уточнява кои разпоредби конкретно се оспорват, за да се съобрази реално тяхната законосъобразност. Да се приемат представените доказателства по делото. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, така депозираните жалби не съдържат предпоставките оспорване по чл.186, ал.1 от АПК. Лицата посочени чрез пълномощник адвокат Г., са с адреси на територията на цялата Община без надлежно да се придружени тези адреси с действителна регистрация по съответния ред. Няма доказателства, че те живеят на тези адреси за да обезпечат процесуалната норма на тази разпоредба и тази  жалба, считам, че не следва да се разглежда по същество. Моля да приемете доказателствата изпратени от Общински съвет Бургас като отношение ще взема на по-късен етап по съществото на спора.

АДВОКАТ Г.: Г-н председател, уважаеми административни съдии, относно направените възражения във връзка с правния интерес на жалбоподателите да оспорват Наредбата на Община Бургас, на първо място доверителите ми са жители на гр. Бургас, както сме посочили още в жалбата, видно от ал.1 на чл.1,  в същата Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Бургас, независимо от формата на собственост. Изрично е записано в ал.2, чл.1 от Наредбата, че зелената система е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на Община Бургас чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративни функции, като под жизнена среда следва да се има предвид, средата в които всички граждани живеят, включително и нейните гости. Видно от текста на Наредбата  издаден по чл.62, ал.10 от ЗУТ, намираща се систематично в глава 3, ал.11 от ЗУТ „Устройство на озеленени и залесени площи“, съгласно чл.61, ал.1 от ЗУТ в териториите на общините озеленени площи, обединени в зелена система се устройват забележете като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, имайте предвид това население са граждани  на Общината, а съгласно ал.2  основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване. Съгласно ал.4 озеленените площи по ал.2 и площите със специфично предназначение по ал. 3 - собственост на държавата и общините, са публична собственост, т.е. оспорените  разпоредби засягат обществените интереси за зелените площи и подобряване на жизнената среда в която живеем всички граждани на Община Бургас, от която част от населението са и моите доверители, видно от жалбата, както и всички жители.  Оспорената Наредба, проектът на Наредбата и друга необходима документация за одобрението и не е била разгласена по предвидения по ЗНА ред преди да бъде приета от Общински съвет Бургас. Доверителите ми като част от населението, ерго могат да изразят становище по текстове на Наредбата и да направят предложения. Първо да изразят становище по начина как да бъде формулирана разпоредбата по глава 2 управление на зелената система. Могат да изразят становище как най- правилно да бъде формулирани разпоредбите на глава V Опазване на зелената система, както и становище и предложение как да бъде формулирана глава VІ Контрол. Обезщетения. Административнонаказателни разпоредби. Така например, ако някой от доверителите ми извърши въздействие върху дълготрайна растителност, изсече, изкорени и т.е. в дворното място, в общинска  или публична собственост, той ще бъде ангажиран с административнонаказателна отговорност по чл.45, ал.1 от Наредбата с глоба от 5000 до 10 000лева. Относно оспорването на адресната регистрация, искам да посоча набързо, че с определение №2489 от 07.11.2017г. съдът е  предоставил възможност на ответника в 14-дневен срок от получаване  на жалбата да представи писмен отговор и да посочи доказателства. Видно е че с представената преписка липсва становище от ответника и това е едно шиканиране на процеса. Ответният орган, говорим за общинска администрация е имала възможност да направи справка в база данни „Население“ при  ГРАО за адресите на жалбоподателите, като има такива искания. Можеше да представят доказателства за всичко, което оспорват, а именно разпечатка от база данни „Население“ с постоянните и настоящите адреси на жалбоподателите. Аз при изготвяне на жалбата съм проверил  адресите на доверителите ми и те се намират на територията на Община Бургас. На основание чл.190, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, моля да задължите ответния орган, като част от общинската администрация имащ достъп до база данни „Население“ да представи справка за адресите на доверителите ми. Алтернативно на основание чл.186 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК тази официална информация да се изиска от Община Бургас и определите срок за това.

 

По доказателствата съдът, намира че представените с цитираното по горе писмо доказателства са относими към предмета за разглеждане в настоящото производство и представляват административната преписка по приемане на оспорения административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представената административна опис по приемане на обжалвания нормативен акт  с писмо вх.№12402/20.11.2017година/л.130/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ми бъде дадена възможност в определен от съда разумен срок, да изготвим  справка дали жалбоподателите имат постоянен или настоящ адрес ***, но считам, че от определението, в което е указано на оспорващата страна това е задължение на оспорващия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам срещу направеното доказателствено искане на ответника.

С оглед съображенията изложени от страните във връзка допустимостта на процесната жалба и направените доказателствени искания в тази насока съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на ответната страна да представи справка за постоянен или настоящ адрес на жалбоподателите на територията на община Бургас, поради което

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 10- дневен срок от днешното съдебно заседание списък на жалбоподателите по делото с посочване на постоянен и настоящ адрес, в случай че същите фигурират в информационните масиви на Община Бургас.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2018г. от 10.00часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

        

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:27 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: