ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 16.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2850 по описа за 2017 година.                 

 

        На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Макс секюрити“ЕООД, редовно призован, се  явява управителя А. П. И. и  адвокат В., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№2471/27.02.2018г. от жалбоподателя доказателства, а именно: преводно нареждане, постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С170002-022-0031527/01.06.2018г- на ТД на НАП Бургас,  съобщение по адм.д.№466/2018г. по описа на Административен съд Бургас, писмо до ТД на НАП-Бургас от 10.05.2017г.,  4 бр. удостоверения №2000001152, №2000001151№2000001153 и №2000001154, за застрахователна стойност на автомобил, 4бр. свидетелства за регистрация част І, постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С170002-022-0031527/01.06.2017г. на ТД на НАП Бургас във връзка с искането за спиране изпълнението на РА..

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№2523/01.03.2018г. от ответника, доказателства под опис.

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.Д.М. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ В.: На стр.8 от заключението, сте посочили една заповед №38, с която е назначено като отговорно лице Георги Георгиев за грижата на кучетата. Заповедта е от 05.01.2012г. е посочено, че лицето е назначено на трудов договор на 24.04.2012г. и е постъпило на работа на 01.05.2012г.. Изследвали ли сте по време на работата, имам предвид, дали е възможно да е допусната техническа грешка с датата, и има ли други заповеди през годината, защото тази е №38.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямах за цел да изследвам в тази насока, но доколкото си спомням в решението на ответника беше записано наистина, че лицето е постъпило на работа, осигурявано е от 01.05.2012година. Това е на стр.4 от решението на ответника. Заповедта е с дата 05.01. и възможно  по някаква случайност да е допусната техническа грешка и  да са разменени цифрите.

АДВОКА В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Към  зададения от колегата въпрос, може ли да  кажете в другите заповеди как стоят нещата, тъй като със заповед №138  назначеното лицето Георги Андонов Георгиев е установено, че няма назначено такова лице в дружеството. Назначеното със Заповед №149 лице, също не е назначено такова в дружеството. Има ли заповед, която всичко да и е наред?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно заповедите, с които се назначават отговорници на кучетата има пропуски определено, посочил съм ги за в заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.:  Принципно когато има едно куче, как се третира, като стока, актив материал и как следва да бъде счетоводно отразено в дневника заприходиране?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Конкретно за казуса, кучетата би следвало да се заприходят със стойността в счетоводството на дружеството по сметка 311 и тази стойност да се вземе от документа за придобиване на съответното животно. В случая нямаше такъв документ и в счетоводството на дружеството тази стойност е нулева. Ако допуснем хипотеза, че трябва да се вземе някаква стойност, следва да се вземе пазарната стойност като се направи справка в сайтове за продажба на кучета, да се определи пазарната цена  или по-скоро средна пазарна цена и да се заприходи, защото това е приход за дружеството.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: 311 каква сметка е и какво  се заприхождава там?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В сметка 311 се завеждат активи, които се ползват в дейността на дружеството. По нея в случая са заведени кучетата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр.17 сте посочили, че не са намерени първични документи, които да показват разпределението на материалите по дати или животни. Трябва ли да има такова документиране, за да е изрядно  водено счетоводството.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ако се води  счетоводството коректно и се спазват принципите на счетоводството, би следвало да могат да се проследят материалите, които са ползват- храна и  аксесоари, след като се заведат в склад или на съответното животно или на отговорника. Това всичко може да се види, но тъй като Законът за счетоводството, той само препоръчва и не е задължителен, в смисъл  предоставено е на лицата - на икономическите субекти да преценят как да водят самото счетоводство. От тази гледна точка, счетоводството е водено надлежно, но не е спазена толкова подробна аналитичност на сметките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Купува се една стока и кога се изписва същата, в случая?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая се купува стока и от сметка 401 доставчици директно се изписва като разход, без да се преминава през склад, веднага употребена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Някакви документи за определяне на порциона на кучетата, дневен или месечен да сте видели?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В счетоводството няма такива документи, но в заповедите беше посочено, че има такъв, но няма план, по който да се водят, няма седмичен, месечен или дори годишен как се употребяват тези храни и  консумативи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дали видяхте дали има някакъв ДМА , като сграда, някакъв двор, нещо заведено под наем или собственост на дружеството, евентуално за който да се предполага, че се извършва отглеждането на 7-те броя кучета.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвал този въпрос, нямах такава задача, а те са били по обекти, не знам дали не са се гледали на самите обекти, където са били. Не попаднах на такъв тип имот.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Понеже сте изследвали периода на отглежданите на кучета и отписването им, въпросът ми е  хората, които са определени да се грижат за тези кучета, през целия период на съществуването на кучетата ли е имало отговорници за 24 часова грижа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може ли да  уточните в каква връзка задавате въпроса?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тези хора сте изследвали кога са назначени и освободени и за колко време са били осигурявани, като въпросът ми е през целия период ли е имало човек,  който да се грижи за кучетата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В справките за осигуряване, хората които са посочени в заповедите са посочени като работещи на 5 дена в работен месец. Имаше разминаване, както казах и в началото това е обективирано в заповедта и не означава, че хората не са били там. Тези кучета исках ежедневна издръжка и гледане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ В.: Възникна един въпрос по отношение заприходяването на кучетата при придобиване, а именно ако кучетата са  придобити от дружеството и се очаква от тях да се разплождат, би ли могло в случая да се заприходят в сметка 300? Дали е правилно по счетоводно, тъй като е едно е да ги вземе като актив и друго като стока за възпроизвеждане.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Влизаме в територията на агросчетоводството.  При възпроизвеждане вярно е, че има такъв момента и се осчетоводява по специален начин, но в момента не съм подготвен да отговаря.

 

АДВОКАТ В.: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М.,   на което определя възнаграждение в размер на на 952 лева, от които 400лева платими от внесения на депозит (л.451) и  552лева вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

УПРАВИТЕЛЯТ ИВАНОВ: Поемам ангажимент  сумата до петък да бъде внесена.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит в полза на вещото лице ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ В.: Госпожо съдия, водим допуснатия свидетел, който се намира извън съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Свидетелят е допуснат, да бъде разпитан.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и  снема самоличността му, както следва:

         

М.Д.И. - г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

           СВИДЕТЕЛЯТ: Работил съм фирмата като охранител от 2015 г., но не мога да кажа точно до кога. В момента не работя там.

 

АДВОКАТ В.: Бихте ли  казали каква дейност извършвахте в дружеството? В какво се състояха вашите задължения?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Отговарях за охраната по обектите.

 

АДВОКАТ В.: Как се осъществяваше охраната на обектите? Имаше ли кучета по обектите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имаше постови принцип, охранители, извършваха се обходи на обекта. Имаше кучета на някои обекти.

 

АДВОКАТ В.: На кои обекти имаше кучета? На обекти, на които сте отговаряли имало ли е кучета и на кои, ако е имало?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Някои от обектите бяха по-големи складови бази, които са голяма територия  и  препоръчително беше да има кучета. Имаше някъде, където клиенти настояваха да има кучета, така се чувстваха  по спокойни. Тези, за които съм отговарял, за някои обекти е имало кучета, а именно „Института по Земеделие“ Карнобат, базата на „МС бетон“ преди Меден рудник  и паркинга на Районния инспекторат по образованието -Бургас.

 

АДВОКАТ В.: Кучетата през целия ден ли бяха на обектите? Имаше ли конкретни хора, които да отговарят за кучетата? Кой ги хранеше кучетата? Кой носеше храната и колко пъти се носеше тази храна? Консумативи някакви допълнителни имало ли е за кучетата и ако да какви бяха те и колко често се налагаше да се носят?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Кучетата през целия ден си бяха там на обектите.  Имаше конкретни лица, които да отговарят за тези кучета. Хората, които бяха назначени да се грижат за тях, те ги хранеха и се грижиха за кучетата. На обекта, на който има кучета, си имаше назначен такъв човек, който отговаря за тях.  Храната я носех аз.  Не мога да кажа колко пъти съм я доставял, но доста често беше. Освен храна и други консумативи имаше – каишки, нашийници, синджири, шампоани.  Това бяха големи животни  и по принцип доста често  късаха синджирите, износваха се и често съм носил нашийници. Имам два периода на работа във фирмата. Първият период е от 2013г. до 2014г.

 

           АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В какво се състояха вашите функции като охранител? Колко часа на ден работихте? Случвало ли се е да работите 24 часа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз си охранявах обектите. Бях обектова охрана и трябваше да извършвам  проверки на останалите охранители в други обекти. Не знам колко  часа съм работил, колкото е необходимо, но не се е случвало да работя  24 часа. Аз съм бил охрана на МОЛ- Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Като сте бил охрана на МОЛ-Бургас, откъде знаете какво е по-другите обекти?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Запознат съм с работата и на други охранители, защото отговарях за други обекти, на които трябваше да извършвам проверки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Как сте извършвали проверки на други обекти, като  сте бил охранител на обект?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз бях на смени. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли да кажете други обекти на които сте бил проверяващ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не помня  всичките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да, разбирам ли че помните само тези на които е имало кучета?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ: Не помня само тези, където е имало кучета. Други обекти са Караоке бар, хотел „Мартинес“ Созопол.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имахте ли зачислен служебен автомобил и какъв?

         

СВИДЕТЕЛЯТ: Имах зачислена служебна кола „Субару форестър“.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Консумативите, кой Ви ги даваше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Камшици, шампоани, шефът ми ги даваше. Някой път от офиса, някой път си правим среща и ми ги предава. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Кажете някои от колегите,  които са работили и отговаряли за кучета?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Колегите, с които съм работил, единият Р., който беше на Института по земеделие Карнобат, С. на Районния инспекторат по образованието,  а Г.беше човекът, който беше на базата преди мен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По колко кучета има на обект? Постоянно ли са на обекта кучетата или някъде другаде също ходят? Имат ли колиби?

 

          СВИДЕТЕЛЯТ: Поне по две кучета на обект имаше.  Имаха си колиби, бяха си вързани животните. Преди ако са ходили, но аз като работих, те не мърдаха от обектите.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ И.: Постоянно ли има охрана на обекта?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Постоянно си имаше охранително присъствие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ В.: Представям липсващи по делото фактури, по  които е работило вещото лице. Нямам препис за другата страна, но мисля, че ги има по преписката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да ми дадете срок, с оглед обема на представените доказателства, да се запозная с тях и да изразя становище.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи екземпляр от документите, представени в днешно съдебно заседание  за другата страна с оглед възможността за становище.

АДВОКАТ В.: Нямаме други доказателствени искания и няма да правим такива. Да се приемат представените доказателства

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представените с писмо вх.№2471/27.02.2018г. от жалбоподателя доказателства, а именно: преводно нареждане, постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С170002-022-0031527/01.06.2018г- на ТД на НАП Бургас,  съобщение по адм.д.№466/2018г. по описа на Административен съд Бургас, писмо до ТД на НАП-Бургас от 10.05.2017г.,  4 бр. удостоверения №2000001152, №2000001151№2000001153 и №2000001154,  за застрахователна стойност на автомобил, 4бр. свидетелства за регистрация част І, постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С170002-022-0031527/01.06.2017г. на ТД на НАП Бургас, както и доказателствата, представени от ответника с писмо вх.№2591/02.03.2018г. под опис.

Относно представените в днешното съдебно заседание доказателства от адвокат В., а именно Фактури№0000035018/01.04.2013г., 0000036567/24.06.2013г., договор №0007/14.10.2010г. за обект бетонов център“Унибетони“, договор от 08.08.2013г. между Институт по земеделие Карнобат и „Магс секюрити“ЕООД, договор за физическа охрана от 19.03.2013г. между „ М енд с Бетон“АД и „Магс секюрити“АД, договор  за охрана от 17.04.2012г. между община Поморие и „Магс 2009“ООД, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание, след изразяване на становище от страна на ответника.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018г. от 13,50часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: