ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи февруари                       две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2850 по описа за 2017 година.                 

        На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Макс секюрити“ЕООД, редовно призован, се  представлява от адвокат В., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М.,  се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

         

          ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ /02.2018 година от вещото лице М., с искане за удължаване на срока за изготвяне на съдебната експертиза, предвид невъзможността да изготви същата.

          ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№13876/21.12.2017г. от ответника решение №111/10.05.2017г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам молбата и моля да ми дадете достатъчно време, за да изготвя заключението.

АДВОКАТ В.: Да се приеме представеното решение. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Имам доказателствено искане, а именно да допуснете до разпит един свидетел в следващото съдебно заседание  при режим на довеждане. Свидетелят е М.Д.И., с разпита на който ще установяваме факти по начина на организиране на охраната с кучета, тяхното хранене и на кои обекти са ползвани.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се приеме представеното решение. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча доказателства към този момент. По отношението искането за разпит на свидетел предоставям на съда.

 

          Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

По искането на адвокат В. за допускане до разпит при режим на довеждане на един свидетел, с оглед изясняване на спора от фактическа и  правна страна, съдът намира искането за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с писмо вх.№13876/21.12.2017г. от ответника решение №111/10.05.2017г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане, един свидетел на жалбоподателя, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018 година от 13.00часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.13часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: