ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2850 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Магс секюрити“ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция“ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

       

  Производството е образувано по жалба на „Магс секюрити“ЕООД против решение №153/30.06.2017г. на директора на Дирекция“ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, с което е потвърден в обжалваната част ревизионен акт №Р-02000216006170-91-001/28.03.2017г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, а именно за увеличение на финансовия  резултат по ЗКПО и e отказано право на данъчен кредит по ЗДДС.

В жалбата е направено искане за спиране изпълнението на ревизионен акт №Р-02000216006170-91-001/28.03.2017г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13659/19.12.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Е., към която е приложен договор за правна защита и съдействие и пълномощно за процесуално представителство. С молбата се посочва съдебен адрес за връчване на призовки и други книжа по делото – гр.Бургас, ул.Христо Ботев№81, ет.1

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№13660/19.12.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която моли да се даде ход на делото, да се приемат представените доказателства и да се допусне съдебно-счетоводна експертиза, като са формулирани и въпроси. В молбата е направено и искане за допускане  до разпит на един свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Госпожо съдия, относно искането за спиране,  моля да ми бъде дадена възможност да направя проверка, но мисля, че има решение по искането за спиране на предварителното изпълнение на ревизионния акт. Днес не мога да представя решението.

 

 Съдът с оглед изявлението на юрисконсулт Й. за невъзможност да представи решението за днешното съдебно заседание,

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОПРЕДЕЛЯ 24-часа  от днес на ответника да представи по делото решение,  респ. в писмен вид да заяви дали има мълчалив отказ, след което съдът ще се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания ревизионен акт.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото писмени доказателства. Представям писмо на изпълнителния директор на „Борика“ АД и удостоверенията по чл. 24 от ЗЕДЕП във връзка с електроните подписи. Относно искането за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза,  възразявам по въпрос 1, тъй като считам, че тук не са необходими някакви специални знания, за да се отговаря от вещото лице, а именно  какви са обектите на дружеството, където се извършва основният предмет на дейност-физическа охрана за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2016година, като в тази връзка следва да се представят конкретни доказателства. Иска се и свидетел, като моля да се укаже на жалбоподателя, да бъде конкретизирано лицето, което ще се разпита в какво качество и какво ще се установява в рамките на това производство, дали е относимо към предмета на спора.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

                

  ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Е., в докладваната в днешното съдебно заседание молба.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В. М., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на адвокат Е. 7-дневен срок от уведомяването да посочи какви факти и обстоятелства желае да бъдат установени с посочения в молбата си свидетел След депозиране на уточнение, делото да се докладва във връзка с произнасяне по искането за допускане на свидетел.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2018година от 13.10 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: