Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 417             07 март 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 284 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното                               

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.К. *** против решение № 274 от 19.12.2017 година, постановено по административно наказателно дело № 995/2017 г. по описа на Районен съд-Царево, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № ОА-162 от 13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, на касатора е наложена глоба в размер на 100.00/сто/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В  жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е  постановено в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Царево да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд- Царево, с решение № 274 от 19.12.2017 година, постановено по административно наказателно дело № 995/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № ОА-162/ 13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, на касатора е наложена глоба в размер на 100.00/сто/ лева.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че в административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Прието е от фактическа страна, че на посочените в АУАН и НП дата и час Г.Д.К. е използвала озвучителна уредба при осъществяване на дейността си в стопанисвания от нея търговски обект „Шопска среща“, находящ се в с.Синеморец, с което е нарушила спокойствието на живущите в близките жилищни сгради, в часовете, определени за почивка. Районният съд е обосновал извод, че отговорността на Г.Д.К. е правилно ангажирана на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на Община Царево.

Санкцията е наложена на Г.Д.К. за това, че на 30.08.2017 г. около 23.40 часа в бар „Шопска среща“ с. Синеморец, допуснала музика след 23.00 часа, в близост до жилищна сграда, с което нарушила чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 137/30.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения в касационната жалба са, че Г.К. никога не е работила в бар с наименование „Шопска среща“, нито е стопанисвала такова заведение, поради което няма как да е отговорна за музиката и пеенето там. Твърди се също, че в АУАН не е посочено мястото на извършване на нарушението /административен адрес/, че описанието му е неясно и  че не е установено какъв е източникът на музиката. Наведени са  доводи, че неправилно е ангажирана отговорността на К. за допустителство и че не е доказано осъществяването на нарушението от субективна страна.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

 Районният съд е приел за установена фактическа обстановка, различна от описаната в АУАН и НП. Съдът сочи, че Г.Д.К. е използвала озвучителна техника в стопанисваното от нея заведение, т.е, че тя е извършител на нарушението, докато в акта и в НП е посочено, че тя е допуснала музика в заведението, в което е работила като управител.

Настоящият касационен състав приема въз основа на описанието на деянието в акта и в НП и предвид показанията на актосъставителя, че на К. е предявено обвинение и наложена глоба в качеството й на допустител, т.е лице, което улеснява изършването на нарушението от друго/други лица. Видно от показанията на актосъставителя в заведението е звучала музика от уредба, но липсват данни да е установено при проверката кой е пускал музиката в обекта. Аргумент в подкрепа на горното е, че отговорността й е ангажирана в качеството й на управител на бара. Актосъставителят е потвърдил, при разпита му в съдебно заседание, че вечерта, преди проверката, на К. е съставен акт за същото нарушение.

Съгласно правилото, установено в чл.10 ЗАНН при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. Следователно, за да може да бъде ангажирана тяхната отговорност това следва да е изрично предвидено в съответния нормативен акт. В случая касаторът неправилно е наказан на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Царево, тъй като тази санкционна разпоредба предвижда налагане на наказание само за извършителите - т.е за преките нарушители на установените правила и забрани в наредбата, но не и за допустителите, т.е за лицата, които улесняват нарушаването на забраните от други лица.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

 

 Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 274 от 19.12.2017 година, постановено по администативно наказателно дело № 995/2017 г. по описа на Районен съд-Царево и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ОА-162 от 13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, на Г.Д.К. *** е наложена глоба в размер на 100.00/сто/ лева

Решението е окончателно.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.