ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 284 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.И., редовно призована, явява се лично и с адв. Т., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по жалба от М.И.И., против Решение за оставяне на жалба без разглеждане № 94-01-41577/3/20.01.2014 г., постановено от директора на дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата, депозирана от жалбоподателя ведно с направените в нея уточнения по предмета на жалбата, като във връзка с последното уточнение, в което същата твърди, че е извършена корекция по отношение на промилите на данъчната оценка на имотите, които се намират в процесната сграда и каквато корекция не е извършена спрямо оценката на нейния собствен имот. Моля, в тази връзка да се допусне и назначи вещо лице. Ние твърдим, че въпросните корекции са дали основание на жалбоподателката да оспори акта, поради което считаме, че същите са относими за допускане на експертиза. Искането ми е за допускане на експертиза, която след като извърши необходимата проверка в Община Бургас, да отговори дали действително през месец ноември 2013 г. е извършено намаление на данъчна оценка по отношение на процесния имот, за който има разкрити общо 28 партиди, но нямаме документ, че това преизчисление е извършено. Експертизата да отговори ако по отношение на останалите съсобственици е извършена такава корекция, то да определи размера на същата по отношение и на моята доверителка. Други доказателсвени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Принципно не се противопоставям на искането за експертиза.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По повод искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпрос, формулиран от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, съдът намира така формулираното искане за неотносимо към предмета на спора и като такова за недопустимо. Предмет на спора в настоящото производство е законосъобразността на решение на директора на дирекция „МПДТР”, с което решение жалбата на настоящата жалбоподателка против АУЗД е оставена без разглеждане като процесуално недопустимо. С формулираното искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза  се цели оспорване на законосъобразността на АУЗД, който обаче е изключен извън предмета на настоящото производство – т.е., с формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане се цели доказване на факти и обстоятелства, които не са предмет на настоящото производство. В този смисъл, така формулираното доказателствено искане е недопустимо и като такова, следва да бъде оставено без уважение.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в днешно съдебно заседание от адв. Т..

С  оглед изчерпване на доказателствените искания от страните и поради липсата на формулирани допълнителни такива, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля да ни се присъдят направените в настоящата съдебна инстанция разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Да потвърдите решението на административната инстанция, тъй като същото е в съответствие с нормите на ДОПК, регламентиращи връчването. Изводите в същото се подкрепят от неоспорените в това производство доказателства и най-вече описаното в решението известие за доставяне.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: