О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  864    от 26.05.2014г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на осми април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 284 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 147, ал. 3, във връзка с чл. 4 от ЗМДТ във връзка с чл.197 от АПК.

Образувано е по жалба от М.И.И., ЕГН ********** ***-21 против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ001952/04.04.2013г. издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” („МПДТР”) при Община Бургас. В жалбата е заявено, че с Решение № 94-01-41577/3/20.01.2014 год. на Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, жалбата срещу АУЗД е оставена без разглеждане, тъй като същата е просрочена. В сезиращата съда жалба са заявени единствено твърдения за незаконосъобразност на оспорения АУЗД, като липсват конкретни доводи за незаконосъобразност на решението на Директора на Дирекция „МПДТР”, с която жалбата против АУЗД е оставена без разглеждане. В жалбата е формулирано искане за отмяна на оспорения АУЗД.

Административен съд гр. Бургас, като съобрази приложените към административната преписка писмени доказателства и изложените в жалбата твърдения намира, за установено следното:

С АУЗД № АУ001952/04.04.2013г. издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас в тежест на жалбоподателя са установени задължения за дължим данък върху недвижимите имоти за 2012 год., изчислен към 04.04.2013 год. в размер на 37,52 лева, от които главница 35,38 лева и лихва за просрочие в размер на 2,14 лева, както и дължима такса битови отпадъци (ТБО) за 2012 год., изчислена към същата дата в общ размер на 271,77 лева, от които главница 256,23 лева и лихва за просрочие 15,54 лева или общо задължения в размер на 309,29 лева, в т.ч. главница в размер на 291,61 лева и лихва за просрочие в размер на 17,68 лева. Така постановения АУЗД е изпратен с известие за доставяне 4000218499, получено лично от жалбоподателката И. на 16.04.2013 год.

С жалба  вх. № 94-01-41577/25.11.2013 год. И. е сезирала директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, като е поискала преизчисляване на задълженията по АУЗД № 883/03.10.2011г.; АУЗД № 217/11.01.2012г. и АУЗД № 1952/04.04.2013г. Впоследствие Илива е направила възражение № 94-01-2125/16.01.2014г. относно АПВ № 2686/21.12.2013г.

 Във връзка с така подадената жалба вх. № 94-01-41577/25.11.2013 год., с Решение за оставяне на жалба без разглеждане № 94-01-41577/3/20.01.2014 год., Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е оставил без разглеждане жалбата против АУЗД. В мотивите на така постановения административен акт, решаващия орган е приел, че жалбата е просрочена.

Недоволна от така произнесеното решение, И. обжалва същото в настоящото съдебно производство

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Оспореното Решение № 94-01-41577/3/20.01.2014 год. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазването на административнопроцесуалните правила и в съответствие с материалния закон.

Изрично в АУЗД № АУ001952/04.04.2013г. е посочено, че на основание чл.107, ал.4 от ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ, АУЗД може да се обжалва в 14 дневен срок от получаването му пред Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас. Не се спори между страните, че АУЗД е получен от жалбоподателката на 16.04.2013год. Следователно, правилно решаващият орган е приел, че И. е имала парво да подаде жалба срещу АУЗД най-късно до 30.04.2013г.

В този смисъл напълно законосъобразен е изводът на административният орган, че жалбата е просрочена и като такава следва да се остави без разглеждане.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.И., ЕГН ********** ***-21 против Решение № 94-01-41577/3/20.01.2014 год. на Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 94-01-41577/25.11.2013 год. против АУЗД № АУ001952/04.04.2013г. издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: