ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На пети юни                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 284 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ         -„ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТЕООД, представлявано от Г.К.Ц., редовно уведомен, не се явява.  Представлява от адв. А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Стоянова.

Свидетелят Б.Д.Д., редовно уведомен, се явява лично.

В съдебна зала не се явява вещото лице Д.П..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕМА самоличността на явилия се свидетел в днешно съдебно заседание както следва:

         Б.Д.Д. - роден на *** г., българин, български гражданин, ЕГН **********, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не, не съм работил в дружеството „Супермакс трейд” ЕООД гр. София. Не познавам дружеството и негови представители. Не съм бил нито в трудови, нито в граждански отношения с подобно дружество.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Познавате ли лицата В.В.В. и К.Г.В.?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не познавам В.В. и К.В.. Нямал съм с подобни лица нито служебни, нито лични отношения.

Относно фирмите „Лозенец инвест” ЕООД, „Далия имоти” ООД и ЕТ „Астазар-Л.Ч.” също не са ми познати. По никакъв повод не съм им чувал имената. В момента съм безработен.

         Към 2009-2010 г. също доколкото си спомням бях безработен. Доколкото си спомням няколко месеца през този период работех в сервиз за автотенекеджийски услуги за изчукване и боядисване на автомобили без трудови договори.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Фирма „МИ-9” ЕООД говори ли Ви нещо?

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: С фирма „МИ-9” ЕООД също не съм бил нито в трудовоправни, нито в гражданскоправни отношения. Когато получих призовката за настоящото дело реших да направя справка в НАП и там разбрах, че съм осигуряван като работещ по трудов договор в ТД „МИ-9” ЕООД. Не съм сключвал трудов договор, не съм полагал подписа си върху документи и не се намирам в трудовоправни отношения с „МИ-9” ЕООД. След като установих обстоятелството, че се водя на трудов договор в това дружество, написах молба до Инспекция по труда гр. Благоевград откъдето молбата ми бе изпратена в Инспекция по труда гр. София и получих уведомление, което нося в днешно съдебно заседание, с което ме уведомяват, че проверката ще продължи около месец, след което ще бъда уведомен за резултатите.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Представям справка-данни за осигуряването по ЕГН за сведение на съда, че лицето е осигурявано за периода от 01.08.2010 г. – 31.12.2010 г. в ТД „МИ-9” ЕООД гр. София.

 

         Съдът предвид явяването на свидетеля в днешно съдебно заседание РАЗПОРЕДИ на същия да бъдат изплатени пътни разноски, в размер на 90 (деветдесет) лева.

         ПРИЕМА представената за сведение справка за осигуряването по ЕГН за периода от 01.08.2010 г. – 31.12.2010 г.

         Съдът ДОКЛАДВА и постъпило заявление от вещото лице Д.П., с което уведомява съдебния състав, че поради необходимост от технологично време за изготвяне на заключението желае да бъде определена друга дата за изслушване на експертизата.

 

         СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

         Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключено, като делото бъде отложено за друга дата, поради което воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в срок до следващо съдебно заседание да заяви дали поддържа искането си за разпит на допуснатия до разпит свидетел К.Г.В. или същия да бъде заличен от списъка на лицата за призоваване.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2013 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Да се уведоми вещото лице.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: