ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 10.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На десети април                                            две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 284 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ         - „ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТЕООД, представлявано от Г. К. Ц., редовно уведомен, не се явява.  Представлява от адв. А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена, с представено от днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор К..

 В съдебна зала се явява свидетелят В.В.В..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на явили се свидетел както следва:

В.В.В. – роден на *** г., българин, български гражданин, неосъждан, с ЕГН **********, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Аз не съм работил в никое от посочените дружества. Аз не познавам и другите двама свидетели. В началото на 2010 г. съм изгубил личната си карта. Може някой да е злоупотребил с нея. Никога не съм работил във фирма „Супермакс трейд” ЕООД. Не съм бил нито в трудови, нито в гражданскоправни отношения с нея. За пръв път чувам за тази фирма. Поинтересувах се от другите две лица посочени като работили в същата фирма, а именно призованите като свидетели К.Г.В. и Б.Д. Д.. Не познавам такива лица и никога не съм се виждал с тях.

Фирмите „Лозенец инвест” ЕООД, ЕТ „Астазар-Л Ч.”, СД „Далия имоти” ЕООД също не ми говорят нищо. Нямал съм никакви отношения с тези юридически лица. Единственото, което мога да спомена е, че в началото на 2010 г. личната ми карта беше открадната и видно от новата ми лична карта тя е издадена на 21.01.2010 г. Възможно е някой откраднал личната ми карта, да се е възползвал от нея.

ВЪПРОС НА АДВ. А. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Към месец октомври 2010 г. къде сте били през този месец и с какво сте се занимавали?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: През месец октомври 2010 г. съм бил където живея в Костинброд и се занимавах със селско стопанство. Отглеждах зеле.Това като допълнителна дейност върша и в момента.

По същото време бях  безработен. Не съм работил за ТД.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът РАЗПОРЕДИ на свидетеля да бъде изплатена сумата от 80 лв., представляваща пътни разноски от гр. Костинброд до гр. Бургас и обратно.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от Б. Д. с постоянен адрес *** (неподписана от молителя) с приложено медицинско удостоверение с изх. № 148/08.04.2013 г., издадено от МЦ-І-Благоевград” ЕООД с посочване, че здравословното му състояние не позволява явяването му пред съдебните органи.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от вещото лице за невъзможност да изготви експертизата.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените доказателства. Да се даде възможност на вещото лице за изготвяне и представяне на експертизата.

 

Съдът с оглед становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че допуснатите доказателства към настоящия момент не са събрани намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.05.2013 г. – 15,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице, както и да бъдат призовани двамата неявили се свидетели - К.Г.В. и Б.Д.Д..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: