ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шести март                                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 284 по описа за 2013 година

На именното повикване в 17.05 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ         -„ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТЕООД, представлявано от Г. К. Ц., редовно уведомени се представляват от адв. А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 159, ал. 1 от ДОПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор С. в настоящото производство.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

        

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Лозенец инвест” ЕООД, ЕИК 102845631 против Ревизионен акт № 02 1200471 от 09.08.2012 г. в частта, потвърдила го с Решение № 463/28.12.2012 г. на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас.

 

Съдът УКАЗВА на административния орган тежестта за установяване наличието на предпоставките, явяващи се основание за издаване на оспорения административен акт.

Съдът УКАЗВА на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти при излагане на становището по спора, в тежест на страната е да докаже съществуването на същите.

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата във вида, в който е представена. Представям платежно нареждане за внесена такса за разпит на свидетелите при условията на призоваване. Във връзка с доклада на съда искам да заявя, че фактурите, които сме длъжни да ги представям се намират в досието в НАП и затова моля, съдът да ги задължи да ги представят.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В досието на фирмата не се съдържат оригинални документи без да има протокол за това. В досието ако се съдържат, следва да има протокол.

За следващо съдебно заседание ще извърша проверка и в случай, че оригиналите се съдържат в преписката на ответния орган, се ангажирам да ги представя.

АДВ. А.: Във връзка с доказване на фактическата обстановка, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, като представям нарочна писмена молба със задачите към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на така поставените въпроси, предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се уважи направеното доказателствено искане.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита, че искането за назначаване на експертиза е относимо към предмета на спора, поради което и воден от горното

 

      О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след запознаване на място със счетоводните записвания при ЕТ „Астазар-Л. Ч.”, „Супермакс трейд” ЕООД, както и при „Лозенец инвест” ЕООД да отговори на поставените в представената в днешно съдебно заседание нарочна молба от процесуалния представител на жалбоподателя.

Експертизата да бъде изготвена от вещото лице Д. П. след внасяне на депозит, в размер на 500 лв. по сметка на Административен съд – Бургас, в 7-дневен срок от днес, след което вещото лице да бъде уведомено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата изцяло. Моля да приемете административната преписка. Бяхме задължени да представим ревизионен акт към ревизионен доклад на „Далия имоти” ООД. Същите се съдържат по преписката. Относно указанията на съда да бъде предоставена служебна информация дали така издадения ревизионен акт срещу „Далия имоти” ООД са оспорени или влезли в сила към настоящия момент нямаме подобна информация. Моля да ми бъде предоставена възможност.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приеме представената административна преписка.

 

Съдът като взе предвид становището на страните по доказателствата и доказателствените искания счита, че представената преписка следва да бъде приета в цялост.

На процесуалния представител на ответния орган следва да бъде предоставена възможност до следващо съдебно заседание да предостави информация дали са влезли в сила ревизионни актове, касаещи ревизирания спорен период и издадени срещу „Супермакс трейд”  ЕООД и „Далия имоти” ЕООД.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка в цялост.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответния орган до следващо съдебно заседание да предостави информация дали са влезли в сила ревизионни актове, касаещи ревизирания спорен период и издадени срещу „Супермакс трейд”  ЕООД и „Далия имоти” ЕООД.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключено, като делото да бъде отложено за друга дата.

Предвид представения депозит за призоваване на свидетели следва да бъдат призовани в качеството на свидетели Б.Д.Д., В.В.В. и К.Г.В..

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.04.2013 г. от  13.30 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

Да бъдат призовани тримата свидетели.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 17,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: