Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1412             02.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 284 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Районна здравноосигурителна каса  гр.Бургас против решение №2638/24.11.2011г. постановено по НАХД №3664/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №02/НП816/20.09.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за с което за 8 индивидуализирани административни нарушения, от които 6 нарушения по чл.55, ал.2 ,т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с  чл.183,  т.14 от Националния рамков договор (НРД) за 2011г. и чл.5, т.1 от индивидуален договор (ИД) за 2011г.; едно нарушение по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО  във връзка чл.186 от НРД 2011г. и чл. 28 от ИД 2011г., и едно нарушение по чл.37, ал.1, т.2 от ЗЗО, чл.5, т.6 от ИД №020607/21.02.2011г., на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО, на „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Бургас” АД, са наложени осем административни наказания - имуществени санкции, всяка в размер на 200 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Н., поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Ответникът - „МБАЛ Бургас” АД, ЕИК ***, със съдебен адрес гр.***, представлявано от д-р Г.М. – изпълнителен директор, чрез процесуалния си представител юрисконсулт П., оспорва касационната жалба  и иска от съда да потвърди обжалваното решение. Представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването от РЗОК Бургас, като излага доводи за наличието на 15 самостоятелни административни нарушения, като за всяко от тях правилно административнонаказващият орган е наложил отделно наказание.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „МБАЛ Бургас” АД против наказателно постановление №02/НП816/20.09.2011г. на Директора на РЗОК Бургас, с което за с което за 8 индивидуализирани административни нарушения, от които 6 нарушения по чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с  чл.183,  т.14 от НРД 2011г. и чл.5, т.1 от ИД 2011г.; едно нарушение по чл.55, ал.2 т. 5 от ЗЗО  във връзка чл.186 от НРД 2011г. и чл. 28 от ИД 2011г., и едно нарушение по чл.37, ал.1, т.2 от ЗЗО, чл.5, т.6 от ИД №020607/21.02.2011г., на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО, на лечебното заведение - жалбоподател, са наложени осем административни наказания  - имуществени санкции, всяка в размер на 200 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че независимо от безспорните и съставомерни административни нарушения, осъществени от „МБАЛ Бургас” АД, в хода на административнонаказателното производство са допуснати редица груби нарушения на процесуални правила, налагащи отмяната на наказателното постановление. Процесуалните нарушения несъмнено са съществени, тъй като са допуснати при действията по образуване на административнонаказателното производство; при предявяване и връчване на акта за установяване на нарушенията; при неспазване задължителните правила, гарантиращи правото на нарушителя да възрази и ангажира доказателства и съответно при постановяване на наказателното постановление като правораздавателен акт по същество на спора; и имат за резултат пълното лишаване на нарушителя от възможността да упражни в каквото и да е степен правата си в производството. Тези процесуални нарушения са неотстраними в съдебното производство за проверка законосъобразността на наказателното постановление, тъй като не съществува способ опорочените действия да бъдат валидно повторени.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният състав намира за неоснователно възражението на РЗОК Бургас, че  издаването на НП преди тридневния срок съгласно чл.44, ал.1 от ЗАНН е несъществено нарушение. Без значение е факта, дали нарушителят е направил възражение при връчване на съставения АУАН – същият има легалното право да представи такива в тридневен срок от съставянето на АУАН по собствен избор и това право му е законно гарантирано.

Не може да се възприеме довода, че за времето от издаване на НП (20.09.2011г.) до връчването на същото на нарушителя (29.09.2011г.) не са постъпили писмени възражения по съставения АУАН. Този факт е само индиция, че правото на защита на нарушителя е съществено засегнато, тъй като същия, следвайки установената законна процедура е възприел, че срокът по смисъла на чл.44, ал.1 от ЗАНН е изтекъл. От значение за изхода на спора е именно кога е издадено процесното НП като довод в тази насока съдът черпи от нормата на чл.34, аб.3 от ЗАНН, съгласно която образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Връчването на НП на нарушителя е от значение единствено и само за срока на обжалване, предоставен от законодателя в полза на нарушителя.

Тези срокове са създадени като възможност в полза и на двете страни, поради което ирелевантно е възражението на касатора, че след като е постигнато обжалване по съдебен ред на практика правата на нарушителя не са накърнени. Това не е така. Тридневният срок е то значение както за нарушителя, който има възможност веднага да представи доказателства, така и в полза на наказващия орган, който ако бъдат представени надлежни доказателства може въобще да се стигне до издаване на НП и налагане на санкция

Изводите на районния съд относно установените нарушения на административно процесуалните правила изцяло се поддържат и от този съдебен състав, поради което не е необходимо същите отново да бъдат коментирани.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2638/24.11.2011г. постановено по НАХД №3664/2011г. на Районен съд Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.