ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.02.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

         2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2847 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:06  часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Стоянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Карнобат, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 1218/30.01.2018 година Общински съвет град Карнобат е изпратил пълната административна преписка по приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Карнобат, приета на 30.11.2012 година на 12-тото заседание на Общински съвет, а именно: Протокол №12 от 30.11.2012 година от заседание на Общински  съвет Карнобат; докладна записка от Георги Димитрова - кмета на Община Карнобат с вх.№ 317/20.11.2012г.; становище на ПК по „Законност и обществен ред“; копие на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Карнобат.

Съдът констатира, че посочените в цитираното писмо писмени доказателства се съдържат в първоначално представената преписка по издаване на оспорения нормативен акт и същите са приети с нарочно определение, поради което намира, че представените  писмени доказателства не следва да бъдат приемани повторно.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че протеста на Окръжна прокуратура Бургас е основателен и моля да го уважите. Видно от предствените по делото доказателства се касае са процесуално нарушение по чл.26 от ЗНА, както и по чл.28 от ЗНА, относно съдържанието на мотивите, наличието на предварителна оценка на въздействие по чл.20 и др. Освен това в случай, че не приемете твърдението ни и не отмените оспорената Наредба на това основание, алтернативно моля, да приемете мотивите на ОП Бургас срещу чл.63, ал.2 и чл.74 ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Карнобат. В случай, че уважите протеста на ОП-Бургас моля, да присъдите  разноски в размер на 20.00 лв.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: