ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й. Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2847 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Карнобат, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост - в община Карнобат, приета с решение №12/30.10.2012г. на Общински съвет Карнобат, в частта на разпоредбите на чл.63, ал.2 и чл.74, ал.2. Иска се отмяна на посочените разпоредби като незаконосъобразни и постановени в противоречие на чл.2, ал.2,; чл.3, ал.3; чл.4, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОАРАКСД и чл.19, ал.1 и ал.2 от Конституцията на Р България.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, трябва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат изпратените от Общинския съвет, писмени документи.  Представям списък за разноски, като претендираме същите. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че по делото не са представени пълен обем документите съдържащи се по преписката на издадения административен акт, а именно докладната записка за проекта за приемане на Наредбата, доклада за предварителна оценка на въздействия по чл.20 от ЗНА, заедно с мотивите към предложението за приемането на нормативния акт. Също така съдът констатира, че ответната страна не е представила доказателства относно спазване на изискванията по процедурата по чл.26 и чл.28 от ЗНА. С оглед изложеното съдът намира, че фактическата обстановка по делото не е изяснена в пълен обем, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от получаване съобщение или най-късно в насроченото съдебно заседание, да представи пълен обем на документите съдържащи се по преписката на издадения административен акт, а именно докладната записка за проекта за приемане на Наредбата, доклада за предварителна оценка на въздействия по чл.20 от ЗНА, заедно с мотивите на предложението за приемането на нормативния акт, както и доказателства за публикуване на проекта на сайта на съответната институция и доказателства относно спазване на изискванията по процедурата по чл.26 и чл.28 от ЗНА.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 15.02.2018година от 10.00 часа, за която дата и час страните да се считат  редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: