ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и четвърти януари                      две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2845 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.К., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Л.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. Б.С.-Д., редовно уведомен, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Л.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован се явява адв.Д., с приложено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице В.В.А.-Д.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 614/16.01.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице В.Д..

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д.- На 49 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Само едно уточнение: На стр.№2 в част 1.2 – предполагам, че визирате имот 67800.5.297

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Да, по т.1.2 съм имала предвид ПИ 67800.5.297.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

          ВЪПРОС НА СЪДА: От проекта, който разгледахте бихте ли Ни казали имали  промяна в границите между  поземлените имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:Няма промяна в границите по вътрешните регулационни линии, както относно ПИ 67800.5.297 така и по отн имоти 67800.5.298 и 67800.5.20.Промяната на конкретната разработка касае изменение в улично регулационните линии за УПИ ХХ 5297 и УПИ  ХХІ 5298.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тази промяна  представлява ли преустройство на улицата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В конктретният случай се касае за изграждане, защото на място тази улица не е реализирана в този участък, защото няма тротоари, няма настилка и затова тепърва ще бъде изградена, а разработката, която се обжалва е предвиждане, за да може след това да се пристъпи към нейното изграждане. С предвидените до момента габарити и характеристики,крива на завиваване и т.н. тя  няма да може да бъде реализирана така, че да осигури  достъп на всички, поради голямата денивалация и това налага да се променят параметрите на улицата в този участък. Нямаме какво да реконструираме.

ВЪПРОС НА СЪДА: Мест.Буджака квартал на Созопол ли е или е селищно образувание или какво?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Според мен не знам как административно се събират данъците и таксите, но за мен функционира като част от населеното място, но се води като местност „Буджака“. По всички планове е местност, а реално е част от населеното място.Урбанизирана територия, не знам административно как е уредено. Нищо не го дели от населеното място, една улицата и от другата страна на улицата е град Созопол.  Влиза в параметрите на ПУП на град Созопол, който  вече е реализиран като част от това населено място.

Предвди изчерпването  на  въпросите  към вещото лице, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и прилага по делото заключението на вещото лице В.В.А.-Д. по изготвената съдебно-техническа експертиза.

На същата да бъде изплатено възнаграждение  в размер на 679.00 (шестстотин седемдесет и девет) лева, съобразно представена справка-декларация.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите в 10 дневен срок от днес  да заплатят остатъка от 279.00 лв по сметка на Административен съд Бургас.

СТРАНИТЕ: Нямам е доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Г.: Моля да уважите изцяло жалбата и прогласите нищожност на обжалванато решение, а в случай, че прецените, че не е налице нищожност да отмените обжалваното решение. Считаме,  че от събраните по делото доказателства, включително и от изслушаната и приета експертиза се установи по безспорен начин основателността на същата. Моля да ни присъдите и направените по делото разноски, за които представям списък по чл.80от ГПК.

АДВ.Д.: Моля да отхвърлите жалбата, като считаме, че  решението не нищожно, тъй като това производство се развива по реда на  чл.21 от ЗОС, а в ал.7 на процесната разпоредба изрочно е постановено, че ПУП се одобрява от Общински съвет, независимо от техния обхват. Компетентността  на органа е доказана по реда и смисъла на ЗОС, който се явява специален по отношение на ЗУТ. Следва да се има предвид, че с оспореното решение се одобрява ПУП, с цел да се  отстранят констатирани денивелации на съществуващия терен, с цел осигуряване на транспортен достъп, а конкретните предвидени квадратни метри за обезщетение ще бъдат определени с последващ акт от страна на общински съвет. Това е така, защото за да се реализира процедура по отчуждаване по смисъла на чл.21 от ЗОС следва да има влязъл в сила ПУП, респ. да  е допуснато негово предварително изпълнение. В случая Общински съвет одобрява ПУП, а  част от процесните кв.м. се предвиджат единствено за обещетяване,  не са определени техния размер и парична стойност, което ще  се извърши  в последващ етапа с нарочен акт. Не считаме, че нецелесъобразно, както се твърди с жалбата, необходимостта му е безспорна и то се извършва в интерес на населението, с цел осигуряване на транспортен достъп. Моля да отхвърлите жалбата.

С представеният списък се претендира възнаграждение, което считам, че следва да бъде намолено, както е придвидено в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения в размер до 600 лева.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: