ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2845 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.К., редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Л.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. Б.С.-Д., редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Л.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКАОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован се явява адв.Д., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Не се явява вещото лице В.В.А.-Д.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба от Р.Б.К., ЕГН ********** с потоянен адрес: *** и К.Б.С.-Д., ЕГН ********** с адрес: *** срещу Решение № 647 на Общински съвект Созопол, от заседание, проведено на 28.02.2017 година и отразено в протокол №21 от същата дата, с което  е взето решение за изменение на ПУП- изменение на уличната регулация /ПИ 67800.5.297 и ПИ 67800.5.298/, мест.Буджака, землището на гр.Созопол.

 

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:В тежест на административният орган, чрез процесуалния му представител, е да установи наличието на материално-правните и  процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт. В  тежест на двете страни, в случай, че се позовават на позитивни факти и обстоятелства, от които същата черпи права, е да докаже наличието им.

АДВ.Г.: Поддържам жалбата от името на двете жалбоподателки. Не съм запозната с  представената преписката. Да се приеме това, което е представено.Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

АДВ.Д.: Оспровам жалбата.Моля да приемете административната преписка, касаеща оспореното решение.Няма да сочим доказателства към настоящия момент, с оглед липсата на експертиза моля, да се отложи.

Съдът докладва молба от вещото лице В.А.-Д. по назначената съдебно-техническа експертиза,  с която същата  уведомява състава и страните, че не е изготвила заключението по поставените задачи. Представя график на съдебните заседания на Административен съд Бургас, в които същата е ангажирана  през следващата година.

Съдът намира,че следва да приеме представената от ответния орган администратина преписка, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза да изготви заключението, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА  за 24.01.2018 година от 13:20 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице за датата на следващото съдебно заседание,  както и за необходимостта да представи заключието не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: