ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2844 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Е.Д. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Л., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на Затвора Бургас се явява пълномощникът В.З.К.- инспектор „Режимна дейност“ в Затвора Бургас, с висше юридическо образование и придобита правоспособност, надлежно упълномощена.

В съдебната зала присъства прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура- Бургас.

 

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на осн. чл. 16, ал.1 от АПК да конституирате Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна във вече стартиралото производство, с оглед защита на важен държавен интерес.

 

Адвокат Л.: Не възразявам да бъде конституирана прокуратурата като страна в производството.

Пълномощникът К.: Не възразявам по направеното искане за конституиране на прокуратурата в настоящото производство.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и като счете, че са налице предпоставките на чл. 16, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратура на Република България в производството по адм.дело № 2844/2017 по описа на АСБ.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.Е.Д., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас, против заповед БС №182/28.09.2017 г., издадена от началника на Затвора Бургас, с която е отказано на жалбоподателя преместване в затворническо общежитие от открит тип.

По делото е постъпила административната преписка, като съдът констатира, че в нея не са приложени заповедите, описани в писмо изх.№150/13/08.11.2017г. от началника на Затвора Бургас.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателят е да установи фактите, изложени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Л.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Заповедите описани в писмо №150/13/08.11.2017г. от началника на Затвора Бургас не държим да се прилагат към преписката. За нас е достатъчно, че те са описани в писмото. Оттегляме другите доказателствени искания, направени с жалбата. Считаме, че изисканите от съда и представените по делото доказателства са достатъчни за изясняване на спора. Да се приключи събирането на доказателствата.

Пълномощникът К.: Считаме, че жалбата е неоснователна и я оспорваме. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете приложените до момента доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и допълнително представените към делото писмени доказателства за относими към спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и допълнително представените с писмо изх.№ 150/13/07.11.2017г. писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Л.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Представям писмено становище, в което подробно съм дал доводи във връзка с делото. Прилагам и списък с разноски. Моля жалбата да бъде уважена.

СЪДЪТ предяви представения списък на разноските на ответната страна.

Пълномощникът К.: Относно заповедта на началника на Затвора Бургас за отказ да бъде преместен Д.Е.Д. в затворническо общежитие от открит тип, макар че са налице формалните предпоставки, а именно необходимия период, то на база становищата на началник сектор СДВР и инспектор „Социална дейност“, който работи с лишения от свобода, допълнително е направена комисия, в която е разгледано решението на л.св. и са обсъдени устно, взети са становища на началниците на общежитията от открит тип и на базата на всичко това, в условия на оперативна самостоятелност, началника на затвора е издал обжалваната заповед, с която е отхвърлена жалбата на л.св. Д. Д.. Във връзка с казаното, моля да бъде отхвърлена жалбата.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Намирам заповедта на началника на Затвора Бургас за законосъобразна, поради което моля да отхвърлите оспорването и да потвърдите оспорения акт, предвид, че решението на административния съд е окончателно и вече е налична стабилна практика в тази насока. Действително административният орган действа в условия на оперативна самостоятелност, която се опира на предварително извършена дейност с оглед преценката. В случая следва да се има предвид, че в същия месец, в който е издадена обжалваната заповед, е наложено дисциплинарно наказание на жалбоподателя. Преценката на административният орган е на база на обстойна проверка на поведенческия модел на лишения от свобода и не следва да се коментира, а и са налице отрицателните предпоставки на чл. 146 от АПК, поради което моля да отхвърлите оспорването.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: