ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2842 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФРУТЕКО“ ЕООД, представлявано от управителя Е.В., редовно и своевременно призован не се  явява. Изпраща процесуален  представител адв.Й.П., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ТА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ст.ю.к. М.Л.-Т., надлежно упълномощена с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Явява се вещото лице инж.Д.С..

АДВ.П.: Да се даде ход на делото

СТ.Ю.К.Л.-Т.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „ФРУТЕКО“ ЕООД, с ЕИК 203490173, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.**, вх.7, ет.1, ап.13, представлявано от управителя Е.В. против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с изх.№ 01-2600/432 от 27.09.2017г. на П.С.- заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ .

Иска се отмяна на административния акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 155/05.01.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.П.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Да се изслуша заключението.

Ю.К.Л.-Т.: Нямам възражения по доклада. Да се изслуша вещото лице. Представям в днешното съдебно заседание и моля да се приобщи към доказателствата по делото Прецедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по мерките 10 и 11 ПРСР 2014-2020, прилагани от дирекция „Директни плащания“,която е  утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

Съдът намира, че представения документ от процесуалния представител на ответната страна е относим към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за сведение по делото Прецедура за прекратяване на многогодишен ангажимент по мерките 10 и 11 ПРСР 2014-2020, прилагани от дирекция „Директни плащания“

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

Д.С.С.- На 50 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържам заключението, което съм изготвила.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: В задача №3 сте записала, че сте установили процент на припокриване 90.03%.  Това реалното положение  ли отразява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Този процент съм изчислила като съм отнесла площите, измерени на място към референтните одобрени парцели за 2015 година.

АДВ.П.: В задача №6 е посочен друг процент 89.89 %, само по документи ли е получен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Да, само по документи. Единият по документи, а другия след проверка на място. Те се отнасят за съотношението на площите, които са зясяти и са обработват с ябълки и тези реферетни към 2015 година към заявлението на жалбоподателя. Различавата се като цифри,  защото тези, които приема фонда - 89 % площите, които се получават от  одобрените и заявените за 2016 година са измерени  от така наречения допустим слой, който е полечен чрез компютърна обработка. Аз съм ги измерила на място и затова има разлика.

АДВ.П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Л.-Т.:  Поддъръжате ли отговора си на зададения въпрос №1 от жалбоподателя „Приемът на документи за подпомагане се извършва в областните дирекции на ДФ Земеделие, в отделите „прилагане на схеми и мерки за подпомагане по адрес и т.н.“

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В отговорът на този въпроса съм допуснала неточност, а имено, че заявлението започва в Общинската служба в  гр.Сунгурларе и приключва в отдела за прилагане на схеми и мерки за подпомагане. В Общинска служба гр.Сунгурларе се извършва очертаване на имотите в компютърна програма, това е извършено от служител на Общинската служба „Земеделие” гр.Сунгурларе. В документите на жалбоподателя е отразено кой е служителя, след което те се изпращат в Бургас в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, където всъщност приключва заявяването.

Ю.К.Л.-Т.: Това влиза в противоречие с Наредба №5 от 2009 г.,където е записано, че очертаването се извършва в Общинската служба „Земеделие”, а заявлението служебно се предава във фонд „Земедлие”. Кандидата  очертава  в Общинската служба „Земеделие” парцелите  за подпомагане, в случая Сунгурларе. В последствие всички заявления  постъпват във фонд „Земеделие”  по служебен път. Самото очертаване не се  извършва във фонда, единствено готовите заявления се приемат с предавателен протокол.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Потвърждавам, това е законосъобразния начина на действие.

Ю.К.Л.-Т.: Други въпроси нямам към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ.П.: Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Д.С.С..

Да се изплати възнаграждение в размер на 800.00(осемстотин) лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.П.: Представям списък на разноските. Няма да соча други доказателства.

Ю.К.Л.-Т.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.П.: Моля да уважите жалбата и отмените акта. Считам, че липсва правно основание за издаването. Изяснено е какъв е реалния процент от припокриване от  извършената проверка на място. Ще представя подробни писмени бележки по делото в указан срок. Моля за присъждане на  разноските по делото.

Ю.К.Л.-Т.: Моля да постановите акт,  по силата на който отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В настоящето производство претендирам съдебно-деловодни разноски, за което представям списък. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнгаграждение предвид фактическата и правна сложност на делото. Моля за срок за подробни писмени бележки.

Съдът определя 7 дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: