ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 283 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Б., редовно призован, не се явява, представлява се от  адв. Н. c  пълномощно, находящо се на лист 500 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява  от юк. М.Й., която представя пълномощно.

 

ЯВЯВА СЕ вещото лице М.Л..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Н.С. се явява. Свидетелят беше изведен от съдебната зала.

 

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице Л. /28.05.2018/.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице:

М.Й.Л. – 63 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮК.Й.: Къде сте намерили фирмата, за да видите самото осчетоводяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Фирмата „А.“ ЕООД не съм я намерил. Направих контакт със счетоводната кантора, която е обслужвала фирмата. Тази счетоводна кантора се казва „О.”, намира се в гр.Бургас.

ЮК.Й.: Как направихте контакт, защото в хода на ревизията не я намерихме?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Чрез адв. Н., тя ми даде координатите на счетоводната кантора. В кантората няма документи, тъй като тя е прекратила обслужването на фирмата „А.“ ЕООД. Данните са извлечени от съхранената в кантората информация.

ЮК.Й.: Какви точно документи сте гледали, за да направите Вашето заключение относно осчетоводяването на върнатата сума? Какво Ви послужи, за да направите изводите си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поисках осчетоводяване на наредените преводи от банковата сметка на „А.“ ЕООД към жалбоподателя, както и осчетоводяване на възстановените в брой суми, което фактически еднократно е станало - осчетоводяването на върнатата сума.

ЮК.Й.:  Какво Ви дадоха?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Кореспонденцията на сметките, които са взети във връзка с операцията.

ЮК.Й.:  На хартиен носител и ли ги видяхте на екран?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По имейл ми беше изпратено осчетоводяването, тъй като служителката, която води фирмата, отсъства в  първия случай. Втория път като я търсих, нямаше достъп до информацията и тя беше осигурена от отговорника на кантората.

ЮК.Й.:  Гледали ли сте хронология на сметка 501 Каса за 2015 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Хронологията не съм гледал.

ЮК.Й.: Изпратена ли Ви беше главната книга за 2015 г. и оборотната ведомост - също за 2015 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Оборотната - да, за цялата година ми е изпратена. Главна книга не ми е изпращана, не съм я искал, но оборотната я исках и ми беше изпратена по имейла.

ЮК.Й.: Не можете да отговорите след като не сте гледали хронология на сметка 501 Каса. По счетоводни данни можете ли да кажете дали е имало наличност в края на годината?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По сметка 501 Каса в края на годината наличната сума, която е по оборотна ведомост е 19273,58 лева.

ЮК.Й.: Т.е. имате изпратена някаква извадка от цялата хронология. Какво точно Ви дадоха, за да разберете за наличността на парите? Какво представлява това, което Ви изпратиха, след като не сте гледали цялата хронология за 2015 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Счетоводните операции за двете суми на превода, във връзка с което са взети операции по сметки 498 Други дебитори и 499 Други кредитори. По имейл само осчетоводяванията и оборотната ведомост съм получил, които съм разпечатал, за да работя.

ЮК.Й.: Анализирали ли сте баланса, Отчета за приходите и разходите и Отчета за паричните потоци за 2015 г.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По отношение на паричния поток - запознавайки се с констатациите от РА и  осчетоводяването на сумите по сметка 500 при възстановените в брой, паричният поток не би следвал да е този, който е посочен като финансов отчет. С тези обороти той би следвало да е завишен.

ЮК.Й.: Има ли различия в отчета за паричните потоци и в това, което Ви изпрати фирмата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, мога да направя подобен извод.

ЮК.Й.: Различието какво е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Различието е с посочените в брой суми.

ЮК.Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

Имам искане по доказателствата - въпросните счетоводни справки, които вещото лице притежава, да бъдат представени от жалбоподателя или да се изискат от фирма „А.“ ЕООД като трето неучастващо лице.

АДВ.Н.: По отношение на тези осчетоводявания, това някакви мемориални ордери ли бяха, какви документи бяха, сканирани ли бяха?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Извлечения от програмния продукт. Разполагам с този имейл при мен на хартия. При необходимост ще го представя.

АДВ.Н.: За да направите изводи за салда по определени сметки кой хронологичен регистър Ви е необходим- оборотна ведомост или хронологична ведомост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Оборотната ведомост, тъй като там са началните, оборотни и крайни салда.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще ми дадете ли това, което сте получили като имейл от счетоводната фирма, за да го приложим по делото?

Съдът СЧИТА, че следва да приобщи по делото представените от вещото лице в табличен вид доказателства, въз основа на които то е изготвило своето заключение съобразно определените му задачи.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (330 лева).

/Изд. РКО 05.06.2018 г., сума 330 лева, платежно нареждане на лист 506 по делото/

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от вещото лице работни таблици – оборотна ведомост и взети счетоводни операции за 2015 г.

Съдът ОСВОБОДИ вещото лице.

 

В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят С..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

Н. М. С. - 38 години, образование висше, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината, колега в една кантора с жалбоподателя – на един и същ съдебен адрес.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Обещавам да говоря истината. Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

АДВ.Н.: Имате ли съдружие с жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Нямаме адвокатско съдружие по смисъла на Закона за адвокатурата.

АДВ.Н.: Конкретно ще Ви питам: присъствали ли сте на предаване на пари от страна на жалбоподателя на управителя на „А.“ ЕООД У.? Кога стана, как стана, какви документи се изготвиха, Вашето участие в какво беше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Присъствал съм на предаване, по-скоро на самото изброяване на сума, която беше в каса, която ползваме в кантората общо. Сумата беше доста голяма, а това се осъществи в неработен ден, мисля, че беше 2015 г., като не мога да визирам точния ден, но беше преди коледните и новогодишни празници. Със сигурност беше почивен ден,  колегата П.Б. ме помоли да дойда и да присъствам на предаването и отброяването на парите, за да удостоверя този факт с подписа и присъствието си. Колегата ги предаде на лице, което не знам в какви отношения е с него, но беше ми обяснено от колегата, че това е руски гражданин, управител на дружество. Конкретно повече специфика не мога да кажа. Парите бяха изброени от П.Б.. Те си комуникираха на руски, моят руски не е много добър, но разбрах,че всичко беше „ок“. Човекът си преброи парите. Сумата, която ще е релевантна за съда, мисля, че беше около 200 хиляди лева. Не мога да кажа колко точно, защото имаше поне 40-50 минути броене на банкноти. Те бяха едри банкноти по 50-100 лева всяка номинал. В броенето не участвах.Те си ги изброиха. Потвърдиха, че е „ок“ всичко. Аз само с подписа си удостоверих. Аз присъствах в стаята, която е горе-долу колкото съдебната зала.

АДВ.Н.: Вие ли разписахте разписката? Бяхте ли свидетел на предаването на парите?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:  Да, ако ми я покажете, ще потвърдя моя подпис.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля разписка на лист 326 от делото.

СВИДЕТЕЛЯТ КЪМ СЪДА: Заявявам, че подписът в частта „свидетел“, е мой. Това е сумата, която действително е предадена.

АДВ.Н.: Нямам повече въпроси.

ЮК.Й.: Тези пари къде бяха съхранявани преди да бъдат предадени?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:  В кантората ни има голяма метална каса, в която съхраняваме често документи в оригинал, които са оставени от клиентите в хода на работата. Тази сума може би беше интересна за мен, защото се виждаше, тя не се появи изведнъж. Доколкото знам от Б., ходил, теглил и я и я сложил в касата. Не съм я видял накуп. Накуп видях, когато чаках човека да си тръгне с тази сума. Сумата не е постъпила изведнъж в касата.

ЮК.Й.: Какви са  причините, които налагаха Вашият колега да тегли и слага в касата?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:  Не ми е известно. Ако беше общ клиент и имахме общи отношения- щеше да ми е известно, затова нямам представа какви са били договорките и защо се е осъществило това така.

ЮК.Й.: Когато подписвахте разписката или декларацията, как разбрахте, че този човек е У.?

СВИДЕТЕЛЯТ С.:  Разписката беше изготвена от колегата и в качеството на лицето, посочено там, няма как да го познавам, защото не е общ на двамата клиент. Знам, че е гражданин на Латвия, с чието дружество има някакви взаимоотношения колегата.

ЮК.Й.: Нямам повече въпроси.

АДВ.Н.: Отказвам се от втория свидетел, той е извън града и е трудно да бъде призован.

 

Съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата.

С оглед твърденията на свидетеля и материалите в административната преписка, съдът счита, че следва да установи при какви обстоятелства жалбоподателят е изтеглил сумата, която е предал в брой на третото лице М. У., гражданин на Латвия, роден на *** г. Дотолкова, доколкото сумата е била по сметката на жалбоподателя в „Р. АД, съдът счита, че следва да изисква от третото лице „Р. АД справка за направена заявка или заявки за изтегляне на суми за периода август-декември 2015 година в брой от клиента П.А.Б. *** от банкова сметка ***.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА „Р. АД в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи справка за направена заявка или заявки за изтегляне на суми за периода август-декември 2015 година в брой от клиента П.А.Б. *** от сметка *****.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 02.10.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: