ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На седемнадесети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 283 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се представлява от юк. И. c  пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

ЮК.И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от П.А.Б. против РА № 0217003364-091-001/18.10.2017 г. на ТД на НАП - Бургас, потвърден с решение № 8/09.01.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, с който на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДС ведно с лихва за забава в размер на 23565,28 лева за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.

ДОКЛАДВА доказателствени искания, посочени в молба вх.№ 4270/13.04.2018 г.

ЮК.И.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката. Представям доказателство за компетентност на издателите на ревизионния акт. По доказателствените искания на жалбоподателя считам следното: не възразявам да бъдат разпитани двамата свидетели, както и да бъде назначена съдебно-счетоводната експертиза.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка.

ДОПУСКА до разпит – при довеждане – в следващото съдебно заседание свидетелите, посочени от процесуалния представител на жалбоподателя.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза с въпроса, поставен от адв.Н. по т.2 от молба № 4270/13.04.2018 г.

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 330 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

Вещото лице Л. да бъде уведомен за започване изпълнение на възложената работа след представяне на доказателство за внесения депозит.

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.06.2018 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:00  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: