Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 154                   Година 08.02.2016г.               Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, на седми февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 283 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.294 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба Т.Ж.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** против действия на органа по изпълнението – началник на РО НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район, обективирани в писмо изх.№ ОС575-00-105/31.01.2017г.. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното действие на органа по изпълнението, както и особено искане по ч.297, ал.4, изр.второ от АПК, да се постанови определение с което да се спре принудителното изпълнение насрочено за 07.02.2017г.

Ответникът – Началника на РО „НСК“ гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район, представя по делото писмено становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.296, ал.2 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК Бургас е разпоредено премахването на незаконен строеж представляващ „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в поземлен имот № 117, м.“Митков мост“, землището на с.Черноморец, общ.Созопол. В заповедта е посочено, че след влизането и́ в сила да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл.277, ал.1 от АПК, като в същия срок извършителят на незаконния строеж го премахне, извози строителните отпадъци на определеното за това място и възстанови терена във вида съществувал преди извършването на незаконното строителство. Посочено е и че при неспазване на срока за доброволно изпълнение, ще се извърши принудително премахване на строежа,  по възлагане на ДНСК, за сметка на извършителя. Заповедта е влязла в сила на 15.04.2008г.

До Т. и Д. Г. е изпратена покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК, с изх.№ ОС-575-00-209/16.02.2015г..

Възлагателно писмо изх.№ БС-4118-07-791/04.12.2015г. е изпратено до „Ди Ел ЕС Груп“ ООД, РДНСК Югоизточен район, РО „НСК“ Бургас, ОД на МВР гр.Бургас, „ЕВН България“ Бургас, „В и К“ ЕАД и Т.Ж.Г.. С него е възложено принудителното изпълнение на заповедта за премахването на незаконния строеж на „Ди Ел Ес Груп“ ООД.

На 07.12.2015г. от Т. и Д. Г. до началника на РДНСК Югоизточен район е подадено възражение по чл.282, ал.1, т.9 от АПК, във връзка с чл.285 от АПК, за изтекла погасителна давност, с искане да се прекрати производството по принудително изпълнение. Във връзка с подаденото възражение е изпратен отговор с изх.№ БС-4118-01-556/30.03.2016г., в който началника на ДНСК посочва, че възникналото със заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас задължение, не е погасено по давност и съответно не е налице основанието по чл.282, ал.1, т.9 от АПК.

По искова молба на Т.Ж.Г. и Д. П. Г.против Началника на РДНСК Югоизточен район е образувано производството по адм.дело № 2404/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас. С исковата молба се претендира постановяване на съдебно решение с което на основание чл.292  от АПК, да се приеме за установено, че правото на принудително изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК Бургас, е погасено поради изтекла давност. Направено е и особено искане да се допусне обезпечение на предявения иск, чрез обезпечителна мярка спиране изпълнението на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

С определение № 2438/08.12.2015г. по адм.д.№ 2404/2015г. на Административен съд Бургас, оставено в сила с определение № 3150/21.03.2016г. по адм.д.№ 512/2016г. на ВАС, е допуснато обезпечение, чрез спиране на изпълнителното производство по изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас, за премахване на незаконен строеж, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по предявения от Т.Ж.Г. и Димитринка Петкова Георгиева установителен иск, с правно основание чл.292 от АПК.

С решение № 843/04.05.2016г. по адм.д.№ 2404/2015г. на Административен съд гр.Бургас, оставено в сила с решение № 1024/25.01.2017г. по адм.д.№ 7594/2016г. на ВАС, е отхвърлен предявения от Т.Ж.Г. иск с правно основание чл.292 от АПК, да се приеме за установено, че правото на принудително изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас за премахване на незаконен строеж е погасено поради изтекла давност. С решението е върната, като недопустима исковата молба, подадена от Д. П. Г. и производството по делото е прекратено в тази му част.    

Писмо изх.№ ОС-575-00-105/31.01.2017г. на началника на РО „НСК“ гр.Бургас е изпратено до „Ди Ел ЕС Груп“ ООД, „ЕВН България Електроразпределение“ АД КЕЦ Бургас-Юг, „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, ОД на МВР гр.Бургас, община Созопол и Т.Ж.Г.. С писмото, те са уведомени, че възложеното изпълнение с писмо изх.№ БС-4118-07791/04.12.2015г. на ДНСК, за принудително премахване на незаконен строеж „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в поземлен имот № 117, местност „Митков мост“, землище с.Черноморец, общ.Созопол, ще започне на 07.02.2017г. в 10.00ч., като всички участници в работната група следва да се явят на мястото на строежа.

С жалба вх.№ 1155/06.02.2017г. от Т.Ж.Г. са обжалвани действия на органа по изпълнението – началник на РО НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район, обективирани в писмо изх.№ ОС575-00-105/31.01.2017г.. 

При така установеното от фактическа страна, съдът от правна страна приема следното:

Предмет на оспорване е насрочено принудително изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас, обективирано в писмо изх.№ ОС-575-00-105/31.01.2017г., което представлява действие на органа по изпълнението, извършено във връзка с принудителното изпълнение на влязъл в сила административен акт. С това действие са определени дата и час на които да бъде извършено принудителното изпълнение и то подлежи на обжалване по реда на чл.294 и следващите от АПК.

Насроченото принудителното изпълнение е извършено от началника на РО „НСК“ гр.Бургас при РДНСК Югоизточен район, който се явява компетентен орган по смисъла на чл.271, ал.1, т.1 от АПК и чл.225, ал.4 от ЗУТ, във връзка с §126 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (обн.ДВ бр.82/26.10.2012г.). 

Съгласно чл.267 от АПК, на изпълнение подлежат изискуемите задължения, породени от изпълнителните основания, предвидени в АПК или в друг закон, а съгласно чл.268, т.1, предл.първо от АПК, изпълнителни основания са влезлите в сила индивидуални административни актове.

Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, който е влязъл в сила, поради което се явява годно изпълнително основание за започване на изпълнително производство по АПК.

Това производство е започнало и с определение № 2438/08.12.2015г. по адм.д.№ 2404/2015г. на Административен съд Бургас, оставено в сила с определение № 3150/21.03.2016г. по адм.д.№ 512/2016г. на ВАС, на основание чл.144 от АПК, във връзка с чл.395, ал.2 и 3 и чл.396 от ГПК, е допуснато обезпечение, чрез неговото спиране, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по предявения от Т.Ж.Г. и Д. П.Г. установителен иск, с правно основание чл.292 от АПК. Производството по предявения иск е приключило на 25.01.2017г., на която дата е постановено решение № 1024/25.01.201г. по адм.д.№ 7594/2016г. на ВАС, с което е оставено в сила решение № 843/04.05.2016г. по адм.д.№ 2404/2015г. на Административен съд Бургас, с което предявения от Т.Ж.Г. иск е отхвърлен, а исковата молба на Д.П. Г.е върната, като недопустима и е прекратено производството в тази му част.

След като изпълнителното производство е спряно с наложено обезпечение по реда на чл.395 от ГПК, то може да продължи едва след отмяна на обезпечението, по реда предвиден в нормата на чл.402 от ГПК. Съдът наложил обезпечението е единствения компетентен да го отмени, след като е надлежно сезиран от заинтересувана страна и се увери, че вече не съществува причината поради която е било допуснато.

 В случая, не се твърди и не се установява наложеното обезпечение да е отменено, поради което действията по изпълнението, представляващи насрочване на принудителното изпълнение се незаконосъобразни, като извършени при действието на наложено обезпечение и спряно изпълнително производство, поради което следва да бъдат отменени. Едва след като бъде надлежно отменено обезпечението, с влязъл в сила съдебен акт, органа по изпълнението може да предприеме действия по принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.298, ал.1 от АПК,  Административен съд гр.Бургас, десети състав 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ действия на орган по изпълнението представляващи насрочване на принудително изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас, на 07.02.2017г. от 10.00ч.,  обективирани в писмо изх.№ ОС-575-00-105/31.01.2017г. на началника на РО“НСК“ Бургас при РДНСК Югоизточен район.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: