ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 196                   Година 06.02.2017г.                          Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на шести февруари две хиляди и седемнадесета година в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

СекретарПрокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 283 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.297, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба Т.Ж.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** против действия на органа по изпълнението - началник на РО НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район, обективирани в писмо изх.№ ОС575-00- 105/31.01.2017г.. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното действие на органа по изпълнението, както и особено искане по чл.297, ал.4, изр.второ от АПК, да се постанови определение с което да се спре принудителното изпълнение насрочено за 07.02.2017г.

Ответникът - Началника на РО „НСК"-Бургас при РДНСК Югоизточен район, представя по делото административната преписка, ведно с писмено становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че направеното особено искане за спиране на изпълнението на основание чл.297, ал. 4 от АПК, е основателно и следва да бъде уважено, по следните съображения:

Писмо изх.№ ОС-575-00-105/31.01.2017г. на началника на РО „НСК"- Бургас при РДНСК Югоизточен район е изпратено до „Ди Ел ЕС Груп" ООД, „ЕВН България Електроразпределение" АД КЕЦ Бургас-Юг, „Водоснабдяване и Канализация" ЕАД, ОД на МВР гр.Бургас, община Созопол и Т.Г.. С писмото, те са уведомени, че възложеното изпълнение с писмо изх.№ БС-4118- 07791/04.12.2015г. на ДНСК за принудително премахване на незаконен строеж „Двуетажна масивна жилищна сграда" в поземлен имот № 117, местност „Митков мост", землище с.Черноморец, общ.Созопол, ще започне на 07.02.2017г. в Ю.ООч., като всички участници в работната група следва да се явят на мястото на строежа.

Жалбата е постъпила в Административен съд гр.Бургас на 06.02.2017г., като е разпределено на съдията докладчик в 15,42ч.. По делото са предприети незабавни действия, като е постъпила изискани от ответника административна преписка, както и адм.дело № 2404/2015г. по описа на Административен съд
гр.Бургас, които са обемни по съдържание и в тях са налични множество писмени доказателства. За съда не е налице достатъчно време да се запознае с приложените писмени доказателства и да се произнесе по жалбата и направените срещу нея възражения за недопустимост и неоснователност, преди насроченото принудително изпълнение на 07.02.2017г. в Ю.ООч.. Ето защо, са налице предпоставките за спиране на изпълнението, до окончателното произнасяне по жалбата против действията на органа по изпълнението. В противен случай, с оглед характера на обекта, който следва да бъде премахнат, биха могли да последват значителни и труднопоправими вреди за молителя. Възможността за спиране на изпълнението, представлява вид обезпечение на оспорването, което би предотвратило осъществяването на евентуално порочно разпоредени действия по изпълнението, с отрицателен характер за молителя.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.297, ал.4 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав,

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА насроченото за 07.02.2017г. от 10,00 ч. изпълнение на заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас, за принудително премахване на незаконен строеж „Двуетажна масивна жилищна сграда" в поземлен имот № 117, м."Митков мост", землище с.Черноморец, общ.Созопол, до окончателното произнасяне на Административен съд Бургас по жалбата на Т.Ж.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** против действия на органа по изпълнението - началник на РО НСК Бургас при РДНСК Югоизточен район, обективирани в писмо изх.№ ОС575-00-105/31.01.2017г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.                   

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: