ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Бургас, №    724              /20.04.2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, в закрито заседание на двадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир Х.

ЧЛЕНОВЕ:  Лилия Александрова

  Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова КАНД №283 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Частният жалбоподател А.Х.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез адвокат В.В. ***, е оспорил определение № 15 от 07.01.2016г., постановено по АНД № 1772/2015г. по описа на Районен съд гр.Несебър, с което е оставена без разглеждане жалба, подадена от А.Г. против наказателно постановление № 15-0304-000736 от 23.04.2015г., издадено от началника на РУП Несебър и е прекратено производството по образуваното по делото. Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за неправилно и иска да бъде отменено, а делото върнато на същия съд и състав на РС-Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия и решаване на спора по същество.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в законовия срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна.

Производството пред районния съд е образувано по жалба на А.Х.Г. против НП № 15-0304-000736 от 23.04.2015г., издадено от началника на РУП Несебър. За да постанови оспореното определение съдът е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния седмодневен срок. В процесният случай НП е връчено по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН. Съдът се е позовал на приложената по делото докладна записка (л.14), видно от която, на 15.05.2015г., полицейски служители на второ РУП-Пловдив са извършили проверка на адрес гр.Пловдив, ул.“Захари Стоянов“ №42 с цел връчване на НП № 15-0304-000736 от 23.04.2015г. на А.Г., но не са установили същия на адреса, тъй като там не съществувала жилищна сграда. По-надолу в докладната записка без връзка с посетеният адрес е посочено, че лицето не живее на ул.“Дивна“ №9 от около една година. С оглед на установеното АНО връчил НП по реда на чл.58, ал.2 от ЗАНН, което съдът е приел за законосъобразно. С оглед датата на връчване съдът е приел, че жалбата е депозирана след изтичане на срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Обжалваното определение е неправилно.

Съгласно чл.58, ал.2 от ЗАНН, когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Приложението на посочената разпоредба предполага наличие на две предпоставки, които следва да са налични в определен ред: 1. ненамиране на нарушителя на посочения от него адрес и 2. липса на данни за нов адрес.

На първо място, за да не бъде намерен нарушителят на посочения от него адрес, е нужно същият да бъде търсен именно на този адрес.

Според доказателствата по делото, на 15.04.2015г. срещу А.Х.Г. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение с № Т 853823 (л.12). В този акт е вписан адрес на нарушителя – гр.Пловдив, ул.“Дивна“ ***. Същият адрес е посочен и в НП. Данни, за посочен от нарушителя друг адрес, по делото не се съдържат. Едва с частната жалба Г. е заявил, че е регистрирал като свой настоящ адрес ***. Този адрес не е посочван от нарушителя в рамките на административнонаказателното производство. Село Марково е вписано единствено в АУАН (л.12), но като адрес на собственика на автомобила, който нарушителят е управлявал в момента на установяване на нарушението. 

Според докладна записка (л.14), на 15.05.2015г., в рамките на работната смяна, полицейски служители на второ РУП-Пловдив са извършили проверка на адрес гр.Пловдив, ул.“Захари Стоянов“ №42 с цел връчване на НП № 15-0304-000736 от 23.04.2015г. на А.Г., но не са установили лицето на адреса, тъй като там не съществува жилищна сграда. Адресът – гр.Пловдив, ул.“Захари Стоянов“ №42 е посочен по делото, за първи и единствен път в тази докладна записка. Не става ясно каква е връзката на този адрес с А.Х.Г., както и защо полицейските служители са посетили именно това място, с цел връчване на наказателното постановление. 

В докладната е посочено още, че лицето не живее на ул.“Дивна“ №9 от около една година. Именно това е адресът посочен от лицето. Няма вписване обаче, как е установено, че Г. не живее на този адрес. Дали служителите са посетили адреса, както изисква разпоредбата на чл.58, ал.2 от ЗАНН или това е станало по друг начин, след като в докладната записка ясно е заявено от служителите на МВР, че са посетили единствено адреса - гр.Пловдив, ул.“Захари Стоянов“ №42.

С оглед на посоченото съдът намира, че не може да бъде направен категоричен извод, че наказващият орган е правил опит да издири нарушителя на посочения от него адрес, за връчване на наказателното постановление и съответно не е открил същия.

На следващо място, по делото няма данни и относно втората предпоставка – липса на данни за нов адрес. При липса на каквито и да е данни относно това дали е извършвана проверка за наличие на друг/нов адрес на нарушителя, за съда остава невъзможно да изследва налице ли са били предпоставките за приложение на чл.58, ал.2 от ЗАНН, съответно дали наказателното постановление е надлежно връчено по този ред.

С оглед изложеното, съдът намира, че процесното наказателно постановление не е надлежно връчено на А.Х.Г., поради което подадената срещу него жалба не е била просрочена, както е приел районния съд, затова и на основание чл.235, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 15 от 07.01.2016г., постановено по АНД № 1772/2015г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: