О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е №400

 

град Бургас 10.03.2014г.

 

Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на десети март  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 283 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 147 ал.3 ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от М.И.И. против Решение №  94- 01- 41577/1/20.01.2014г. , постановено от вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

С Решение №  94- 01- 41577/1/20.01.2014г. , постановено от вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас, е оставена без разглеждане жалба вх. № 94- 01- 41577/25.11.2013г., подадена от М.И.И. против АУЗД № 883/3.10.2011г. на гл. експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас, поради просрочие.

Съдът намира, че подадената жалба е допустима. Подадена е от адресат на оспорения административен акт, в срока регламентиран с нормата на чл. 147 ал.3 ДОПК.

Разгледана по същество е основателна.

С АУЗД № 883/3.10.2011г. на гл. експерт в дирекция „МПДТР” при Община Бургас, на М.И.И. са били определени задължения за данъци и такси на осн. чл. 11 и чл. 64 от ЗМДТ, и лихва за забава, за период 2006- 2010г.

На 4.10.2011г. и 11.11.2011г., актът е бил съобщен с писмо, с известие за доставяне. Известията са били върнати с отбелязване, че „получателят отсъства при посещение” и „ пратката не е потърсена в срок”.

На 12.12.2011г., АУЗД № 883/3.10.2011г., е бил съобщен по реда на чл. 32 ДОПК. Съобщението е било свалено на 27.12.2011г.

На 19.06.2012г., ст. експерт при дирекция „МПДТР” при Община Бургас, е изпратил на ЧСИ Н.Г./ №802/, възлагателно писмо за образуване на изпълнително производство за събиране на публични вземания по реда на ГПК от Община Бургас срещу М.И.И., установени с АУЗД № 883/3.10.2011г. и АУЗД № 884/3.10.2011г. Въз основа на писмото е било образувано изпълнително дело № 20128020401239. На 3.09.2012г. на длъжника е била връчена покана за доброволно изпълнение

На 13.09.2012г. И. ***- 00- 20404/2/, като е посочила че задълженията и за 2006г., установени с АУЗД № 883/3.10.2011г. са погасени по давност, поради което следва да бъде извършена корекция. Това искане е било преценено като неоснователно с писмо изх. № 94- 00- 20404/5/20.09.2012г.

С възражение вх.№ 94-00-23284/27.09.2012г. И. е изразила несъгласие с аргументите, въз основа на които адм. орган е отказал да приеме изтекла погасителна давност за задълженията преди 2007г.

С писмо изх. № 94-00-23282/1/29.09.2012г. и е било отговорено, че задълженията са установени с влязъл в сила акт, и че давността не се прилага служебно.

На 25.11.2013г. М.И.И. е подала до дирекция „МПДТР” при Община Бургас, искане за прихващане или възстановяване вх. № 2686, със сума в размер на 380,58 лв. по АУЗД № 883/3.10.2011г.

Наред с това / на същата дата/ е подала и жалба вх.№ 94- 01- 41577, с която е поискала преизчисление на задълженията за 2006 и 2007г., установени с АУЗД № 883/3.10.2011г.

На 16.01.2014г. И. е подала възражение вх. № 94-01-2125, относно Акт за прихващане и възстановяване № 2686/21.12.2013г., с което е изразила несъгласието си относно задълженията за 2006 и 2007г., установени с АУЗД № 883/3.10.2011г.

С оглед направените възражения, вр.и.д. директор на дирекция МПДТР е поискал уточнение от жалбоподателката / с писмо изх.№ 94-01-2125/1/16.01.2014г./ , относно направеното с възражение вх. № 94-01-2125/16.01.2014г. искане и относно акта, който се оспорва. Поставен е въпросът дали възражението следва да се счита, като допълнение към жалба вх.№ 94- 01- 41577/ 25.11.2013г.  Писмото е било връчено на 21.01.2014г. С него е било съобщено и решение №  94- 01- 41577/1/20.01.2014г. , постановено от вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94- 01- 41577/ 25.11.2013г.

         Последният акт е незаконосъобразен, тъй като решаващият орган се е произнесъл при неясен предмет на повдигнатия пред него спор.

С жалба вх.№ 94- 01- 41577/ 25.11.2013г. И. е поискала изменение на задълженията, установени с АУЗД № 883/3.10.2011г. по реда на чл. 133 ДОПК, като е направила възражение за изтекла погасителна давност и е поискала прихващане по този акт. С жалбата не е искана отмяна на АУЗД № 883/3.10.2011г. Още повече, че на същата дата е било подадено и искане за прихващане. Акт въз основа на последното искане е бил издаден и срещу него е било подадено вх. № 94-01-2125/16.01.2014г.

С писмо изх.№ 94-01-2125/1/16.01.2014г., решаващият орган е приложил разпоредбата на чл. 147 ал.2 ДОПК, като е указал отстраняване на нередовност по това възражение. Писмото е било връчено, след датата на издаване на Решение №  94- 01- 41577/1/20.01.2014г. , постановено от вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас. При това положение е нарушено правото на защита на задълженото лице, тъй като не е бил спазен срокът, който закона предвижда за отстраняване на нередовност на подадена жалба. Още повече, че с възражение №94-01-2125/16.01.2014г., И. е изразила несъгласие с Акт за прихващане и възстановяване № 2686/21.12.2013г., по което с оспореното решение липсва произнасяне.

В случай, че решаващият орган е имал съмнение относно предмета на повдигнатия пред него спор, е следвало стриктно да приложи разпоредбата на чл. 147 ал.2 ДОПК, при спазване на предвидените от закона срокове. Едва тогава, в зависимост от процесуалното поведение на жалбоподателя да се произнесе по допустимостта на жалбата или по нейната основателност.

По изложените съображения, на основание  147 ал.3 ДОПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение №  94- 01- 41577/1/20.01.2014г. , постановено от вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на вр.и.д. директор на  дирекция „МПДТР” при Община Бургас за произнасяне, при спазване на указанията по прилагане на закона, дадени с настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 СЪДИЯ: