ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТЕЛА ДИНЧЕВА

     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

адм. дело номер 2838 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се представлява от прокурор Колев.

          ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Руен, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът констатира,  че административният орган не е изпълнил указанията дадени в предходното съдебно заседание, проведено на 18.01.2018г., поради което намира че следва да задължи повторно председателя на Общински съвет Руен, да представи надлежно заверени, доказателства за изпълнение на разпоредбите на чл.28 ЗНА  като представи по делото мотивите към проекта на нормативния акт/разпоредба/, който се оспорва, с оглед преценката дали същият отговаря на чл.28, ал.2 ЗНА.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на  Общински съвет Руен да представи, надлежно заверени, доказателства за изпълнение разпоредбата на чл.28 ЗНА  като представи по делото мотивите към проекта на нормативния акт/ разпоредбата/, който се оспорва с оглед преценката дали същият отговаря на чл.28, ал.2 ЗНА, в 7-дневен срок от уведомяването.

В случай, че не могат да бъдат представени такива доказателства, изрично писмено да се посочи.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ответника с дадените указания от днешното съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 14.06.2018 г. от 11,00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: