ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На тридесети май                                            две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 2835 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.В.М., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

          Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ  С.И..

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№4149/11.04.2018г. от община Бургас, доказателства под опис.

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с допълнителното заключение на вещото лице и не възразяваме да се изслуша днес.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като същото е със снета самоличност от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

         

          АДВОКАТ С.: На първо място в обстоятелствената част на заключението е посочено обсъждане на недействащи планове, въпросът ми е какво значи и какво влага в понятието недействащи планове, вещото лице?

В самото решение на ответника също е посочено по недействащи планове.  Това е на страница 2 от заключението, където са посочени кварталите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Под недействащ план разбирам предишния действащ план, т.е. плана преди решението за новия ПУП така, както е посочено.

 

АДВОКАТ ХАРИЗАНОВ: При нормална логика всеки следващ план  отменя предишния. Предходният план трябва ли да се счита недействителен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Недействащ към момента на влизане в сила на новия план.

 

АДВОКАТ С.: Другият въпрос е свързан с обема,  посочен като нарушение със заповедта на общината, като видно пак от констативната част от заключението се установява, че решението от 2017 г. на община Бургас,  с което е одобрен ПУП-ПУР обхваща редица  квартали. Може ли да отговорите дали процесният строеж се намира в един от тези квартали, който е  предмет на плана, одобрен с решение №25-11/28.03.2017г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Цитирал съм в заключението, че процесният строеж се намира в обхвата на ул. „И. В.“, която е в една част северна граница на кв. 29 и този квартал е част изброените квартали, попадащи в решението за изменение на ПУП-ПУР. Квартал 28 не попада в решението за изменение, а част от процесния строеж се намира на ул. И. В. в УПИ І.

 

АДВОКАТ С.: Ул. Индже войвода към квартал 28 или квартал 29. Да граница е, но така както е посочено в заповедта строежът се намира в кв.28.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е строежът в кв.28 , а в обхвата на ул.И. в., а той е северна граница на кв. 29 и част от решението №25-11/28.03.2017г., като размерът се запазва,  както от предходния план.

 

АДВОКАТ С.: Сега възникна въпросът къде попада процесния строеж?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на този въпрос, вещото лице вече отговори.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вече отговорих на този въпрос.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 120лв., платими от внесения депозит/л.86 от делото/.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените доказателства по делото.  Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с  писмо вх.№4149/11.04.2018г. от община Бургас доказателства под опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените оспорваната заповед като незаконосъобразна. В  кв. 28 така, както го е описало вещото лице, УПИ І  не е част от изменението на плана постигнато с решение №2511 /28.03.2017г. като изрично е посочил, че местонахождението на строежа се намира в кв.28, като след това вещото лице посочва, че изменението започва от следващия кв. 29 до кв.45. В тази връзка твърдя, че нарушението на плана за улична регулация, повдигнат с процесния административен акт, не е доказан, необоснован и не  отговоря на фактическото положение . Още повече, че не може да се третира един строеж за незаконосъобразен по силата на план, който е изпълнен и приет след изградения строеж. Единствено  строеж е противоречив на ПУП, когато в хода на неговото строителство противоречи на даден ПУП, а не на план, който е приет близо 30-40 години по-късно. Да, действително несъответства с плановете, но това разрешаване следва да се търси по друг ред. Да се отмени обжалвания акт и да уважи жалбата. Моля за  срок писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно в настоящото производство се установи, че имотът представлява масивна постройка,  обект номер №12, попадащ в имот публична общинска и  представлява част от уличната регулация, с предназначение улица, така както е предвиден с решение № 25.11/28.03.2017г. на Общински съвет Бургас, поради, което моля за решение, с което потвърдите обжалваното решение. Моля за присъждане на разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: