ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2835 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.В.М., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на Р.В.М. против заповед №2744/04.10.2017г. на заместник-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която на основание чл. 225а от ЗУТ , с която е наредено премахване на строеж, представляващ „масивна постройка“/обект 12 по схема/, с административен адрес:гр.Бургас, кв., между о.т. 57 и о.т.59.

 

С писмо вх.№11199/23.10.2017г. от ответника са постъпили доказателства по административната преписка под опис.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

 

Съдът след извършена служебна справка в деловодната система САС“Съдебно-деловодство Административен съд  Бургас“ и разпечатка от нея установи, че по обжалваната заповед има образувано административно дело за спиране на предварителното изпълнение, а именно адм.д.№2812/2017г. по описа на Административен съд Бургас, по което с Определение №2269/13.10.2017г. е отменено разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на заповедта и същото не е обжалвано и е влязло в законна сила на 31.10.2017г.. Съдът ПРИЛАГА определение№2269/13.10.2017г. по адм.д.№2812/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси формулирани в молба, която представям в днешното съдебно заседание. Моля да задължите ответника да представи две заповеди за  оправомощаване, а именно двете № 572 от 02.03.2016година  на кмета на Община Бургас, както и заповедта за оправомощаване на подписалия заповедта  №2571/25.09.2017г.

Моля да задължите Общински съвет Бургас да представи данни за приключило производство по приемане на решение по ПУП - улична регулация, а именно № 25-1128 от 28.03.2017година на Общински съвет Бургас.  Поддържам това доказателствено искане с единствен аргумент, че в основната си част заповедта на ответника е мотивирана и извадена на плоскостта на влезлия в сила план за улична регулация за кв. Победа. На следващо място, съдебно-техническата експертиза,  с нарочно формулирани въпроси в молбата, касае изследване на факти и обстоятелства свързани със статута на строежа от момента на изграждане до сега. Не зад друго, но в заповедта се твърди законосъобразност на решение на Общински съвет Бургас от 2017година и считам, че поставените въпроси ще довнесат достатъчно яснота относно строежа и неговото съответствие или респ. несъответствие с техническите правила и нормативи, действащи както назад към времето, така и към настоящия момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. По направените доказателствени искания, не се противопоставям за искането за извършването на съдебно-техническа експертиза  и допълнително представяне на доказателства, като видно от  придружителното писмо, с което е изпратена преписката, Заповед №572/2016г. на кмета на община Бургас е представена по преписката. Относно другата заповед, не считам че следва да бъде представена, тъй като тя е издадена съгласно друга заповед.

 

АДВОКАТ С.: Заповедта последващата е дописана с химикал и искаме затова да видим дали редовно са делегирани права.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Тъй като в жалбата е посочено, че няма отношение към сградата жалбоподателя, представям на уважаемия съд жалбата по издаденото току-що цитирано определение, в която жалба е посочил самият жалбоподател, че в имота освен тази жилищна сграда  има и други сгради, които също са мои.

 

АДВОКАТ С.: Действително извадено от контекста звучи явно противоречиво. Имотът е наш и го имаме повече от 30години, но нямаме отношение към самия факт на строителството, към самото строителство. Едно лице е построило, а друго лице владее имота.

 

          Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и  представените с молба вх.№11199/23.10.2017г. от ответника, писмени доказателства.

          ПРИЕМА по делото извадка деловодната система САС“Съдебно-деловодство Административен съд - Бургас по адм.д.№2812/2017г. по описа на Административен съд - Бургас и определение №2269/13.10.2017г. по същото дело.

ПРИЕМА представената от юрисконсулт Р. жалба за сведение.

          ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на   400лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.И., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 7- дневен срок от днес да представи цитираните от адвокат С. в днешното съдебно заседание заповеди.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи решение№ 25-1128 от 28.03.2017година на Общински съвет Бургас. 

 

 СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

 Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2018година от 13.30 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: