ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2018, 04.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен състав

на четвърти април                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

Административно дело номер 2835 по описа за 2017 година                

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Р.В.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

          Явява се вещото лице С.И..

         

          По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

           

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

Сне се самоличността му както следва:

          С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство със страните по делото.

          Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВ. С.: Имам въпрос по отношение на отговора на първи въпрос от заключението. Във въпрос № 1 сте цитирали действащи планове, а именно този от 1930 г. за улична и дворищна регулация, както и приетият на по-късен етап кадастрален план от 1956-1958 г. В тази връзка въпросът ми е следният:

           С плана от 1956-1958 г. досежно кадастралната карта, обхващал ли е този от 1930 г., касаещ уличната и дворищната регулация за кв. „Комлука“, като въпросът ми се обосновава изцяло върху Приложение № 2 така, както го е посочило вещото лице в заключението по отношение на частта относно нашия имот.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно Приложение № 2 и уличната регулация, която е нанесена на Приложение № 2 имаме осова точка 57 и респективно осова точка 56. Съгласно тази улична регулация, тук все още не е нанесена постройката изцяло.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Искам да поставя конкретен въпрос. Планът от 1930 г. бил ли е установен до ул. „Гоце Делчев“ с кръстовището на ул. „Индже войвода“? Там ли е бил краят на уличната регулация за квартала по плана от 1930 г.?

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че въпросът е неотносим.

 

          Съдът ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Улица „Индже войвода“ е нанесена в червено и тя продължава от осова точка 57 до осова точка 59. Вашата сграда е на ул. „Владислав“ и ул. „Индже войвода”. Процесният имот е на кръстовището на ул. „Индже войвода“ и ул. „Владислав“, а не на ул. „Гоце Делчев“ и съгласно Приложение № 2 има нанесени улични регулационни линии на ул. „Индже войвода“, включително и кръстовището от осова точка 57 до осова точка 59 на кръстовището с ул. „Тамара“ и ул. „Индже войвода“.

          ВЪПРОС НА АДВ. С.: След като постройката към действащия кадастрален план от 1958 г. не е нанесена, как обосновахте, че не съответства на тези планове, а именно на плана от 1930 г. и от 1958 г.?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм изследвал дали съществува улична регулация по плановете от 1930, 1958 и 1973 г. Обосновал съм това със съществуването на тези планове на уличната регулация на ул. „Индже войвода“, касаеща кръстовището, на което е разположена и процесната постройка.

          ВЪПРОС НА АДВ. С.: В какво се изразява промяната на плана за регулация от 2017 г., приета с Решение № 25-11/28.03.2017 г. спрямо предходната улична регулация?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз мисля, че такъв въпрос не сте ми задавали.

АДВ. С.: Този въпрос го задавам във връзка с втори въпрос на вещото лице, с оглед действащия план и дали строителството е било в противоречие и кога е изпълнен същият, тъй като изменението е настъпило към 2017 г., въз основа на което е издадена процесната заповед в какво се изразява предходният план. Заповедта е обоснована изцяло върху това изменение. Ако не можете да отговорите, аз ще имам допълнителен въпрос към експертизата.

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесният кв. 28, в който се намира процесната постройка не фигурира като обозначение, като номер. В това решение, което касае промяната на ПУП, кв. 28 го няма.

          АДВ. С.: Считам, че така приложените три приложения в заключението, като последното Приложение № 3 се ограничава, с оглед на което няма как въз основа на графичната извадка да се направи извод. В тази връзка ще имам допълнителен въпрос към вещото лице:

 Вещото лице след като се запознае с графичната и текстовата част на плана от 2017 г., приет с Решение № 25-11/28.03.2017 г., с което се одобрява изменение на ПУП-ПУР и след като се приложи допълнително заключение на извадка, касаещо процесния строеж, да даде отговор на въпроса:

 Къде се намира процесният строеж съобразно графичната част по плана от 2017 г., както и да извърши съпоставяне с цитирания от него план от 1998 г. с този от 2017 г. – т.е., да се изготви комбинирано приложение с двата плана, действали през времето. Изцяло в четирите въпроса вещото лице е дало заключение, че улицата е 10 метра. Очевидно тя е с правилата и нормативите, касаеща проектирането на уличната мрежа и съоръжения, която е 10 метра, но не дава отговор как и кога се обхваща процесният строеж, защото видно от текстовото съдържание се касае за улицата, която е там, но нейното трасе дали се е запазило, е друг въпрос. За това съм формулирал въпрос към вещото лице.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че комбинираната скица е Приложение № 3 и тя съдържа комбинацията между кадастралната карта и действащия регулационен план и много ясно е видно от това Приложение № 3, че процесната постройка попада в уличната регулация от осова точка 57 до осова точка 59, на ул. „Индже войвода“.

          Днес не мога да отговоря на поставения въпрос, защото нямам графиката на заповедта, а и по делото я няма.

          АДВ. С.: Моля да се приложи графичната и текстовата част на Решение № 25-11/28.03.2017 г. Не съм поставял до момента този въпрос, защото този въпрос възникна след изготвяне заключението на вещото лице.

          Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли да кажете след изследването на имота към момента на издаване на процесната заповед за премахване на строежа, същият или части от него попадат ли в улична регулация?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че съм отговорил на този въпрос. Части от процесната постройка попада върху част от осова точка 57-59 на ул. „Индже войвода“. 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Намерихте ли строителни книжа?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма строителни книжа.

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приема заключението.

 

          АДВ. С.: По отношение на въпрос № 4, вещото лице е отговорило пълно.

Заявявам, че оспорвам заключението на вещото лице относно отговор на първи въпрос и моля да не го приемате. Считам, че плановете не са били относими към момента на извършване.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице и му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. на 04.04.2018 г.)

 

          Съдът, с оглед изясняване на спора от фактическа и правна страна, намира искането на адв. С. за поставяне на допълнителен въпрос за основателно, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПОСТАВЯ допълнителен въпрос към вещото лице, което да отговори след внасяне на депозит в размер на 120 лв., вносим от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас, в 3-дневен срок от днес, да представи графичната и текстова част на Решение № 25-11/28.03.2017 г.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 13,30 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

          УКАЗВА на вещото лице, че заключението следва да бъде депозирано една седмица преди датата на съдебното заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: