О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2535               Година 23.10.2018            град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и трети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 2833 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.Г.Г. с ЕГН **********,*** против заповед № 2579/18.09.2018г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

С разпореждане № 4817/05.10.2018г. на основание чл.158, ал.1, във връзка с чл.150, ал.1 и чл.151, т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.Да посочи в какво се състои незаконосъобразността на обжалваната заповед; 2.Да посочи в какво се състои искането му, съобразно предмета на обжалване; 3.Да подпише жалбата; 4.Да посочи доказателствата които иска да бъдат събрани и да представи писмени доказателства с които разполага; 5.Да заплати държавна такса в размер на 10,00 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

На жалбоподателя е изпратено съобщение заедно с разпореждането на съда, като той е редовно уведомен на 10.10.2018г. и срока за отстраняване на нередовностите изтича на 17.10.2017г.. В този срок, по делото е постъпило „жалба“, в което се сочи, че жалбата не е върната, поради което няма как да се подпише. В две точки жалбоподателя сочи, че не е знаел за посочените нередности и иска да не го тормозят по съответния въпрос, съответно няма доказателствени искания. Прави следните искания: „Моля да спрете да ме тормозите за момента. Моля молбата ми да бъде удовлетворена.“.

Видно от изложеното в случая не са изпълнени всички указанията на съда, в определения срок, тъй като от жалбоподателя не се сочи какво е искането му спрямо обжалваната заповед и не е заплатил дължимата държавна такса за образуване на съдебното производство. Ето защо и на основание чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Г. с ЕГН **********,*** против заповед № 2579/18.09.2018г. на зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2833 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: