ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори ноември                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2833  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д.В.А., редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща процесуален представител адв.П., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща процесуален представител.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС са явява прокурора К..

СЪДЪТ докладва, че по делото с входящ №12093/14.11.2017г.е постъпил писмен отговор, с който  ответника по делото, чрез пълномощника си гл.ю.к.Д. уведомява съдебния състав, че поради възникнала служебна ангажираност не може да присъства в откритото съдебно заседание.Изразява становище по исковата молба и направените с нея доказателствени искания.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от Д.В.А. с ЕГН **********, с адрес ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. С.П., срещу Областна Дирекция на МВР Бургас, с ЕИК 129009742, с адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев №46, представлявана от Директора на дирекцията, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 307,00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменено с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0769-003996/02.12.2016г., издадено от **** при ОД на МВР – Сектор „Пътна полиция“ гр. Бургас – Р.П. против ищеца.

СЪДЪТ указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ищеца е да установи в конкретния случай отмяната на наказателното постановление с влязъл в сила окончателен акт на съдебен орган.

В тежест на ответният орган е, в случай, че твърди наличие на други  правопогасяващи или правоизменящи факти  и обстоятелства, да установи  наличието им  в настоящето производство.

Съдът докладва, че едновременно с исковата молба по делото са депозирани писмени доказателсва, касаещи проведено въззивно и касационно съдебно производство по повод оспорване на наказателно постановление, както и кореспонденция по повод депозирана покана за изплащане на  дължимите разноски между двете страни в производството.

АДВ.П.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат представените доказателсва. Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК.

ПРОКУРОР К.: Считаме исковата молба за допустима и основателна. Да бъдат приети представените доказателствата. Доколкото не са приложени съответните административнонаказателни дела считам, че те  следва да бъдат приложени, за да се установи, че съответните договори са приложени към тях и действително са направени  разноските по производството, а не са съставени за целите на настоящото производство.

По така направеното  доказателствено искане от страна на прокурора К., съдебния състав счита, че ответния орган е имал възможност, както преди, така и в хода на провежданото исково производство да възрази относно достоверността или годността на предствавените писмени доказателства, включително и двата договора за правна защита и съдействие.Като не е сторил същото съдебният състав счита, че същите, ведно с останалия доказателствен материал следва да бъдат приети и ценени в съвкупност, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото от ищцовата страна писмени доказателства.

Оставя без уважание искането за прилагане  на делата по образуваните  въззивно и касационно административнонаказателни производства,  касаещи настоящия спор.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата

Съдът като счете, че делото е изяснено от  фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.П.: Уважаеми господин административен съдия, моля да уважите исковата молба и да присъдите обезщетение в размера на платеното адвокатско възнаграждние по производство по отмяна на неправилно издадено наказателно постановление/НП/. Представени са два договора за правна помощ, също така са представени и доказателства за разходи за служена бележка за 7.00 лв, които са за заверени копия на решението на райониня съд, което се представя пред „Пътна полиция“ за получаване на талона на водача.След постановяване на Тълкувателно решение №1/2017г. на Общото събрание на ВАС, ищецът има право да претендира разходите по отменено НП. Несъмнено исковата претенция е допустима и основателна и като такава моля да я уважите.Моля да присъдите и разноските в настоящето съдебно производство.

ПРОКУРОР К.: От така представената искова молба и доказателства към настоящото дело следва да направим извода, че същата е оставателна. Касае  се за увреждане от административно наказателна дейност, което попада в хипотезата  на ЗОДОВ,  съгласно ТР №1/2017. В случая претенцията е доказана по размер,  не се касае за прекомерност на разходите на заплатеното адвокатско възнаграждение, предвид наредбата за адвокатските възнаграждения. Основателна е по размер и като такава следва да бъде уважена.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: