ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2832 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Предел“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Решение № 12199 от 12.10.2017 г., постановено по административно дело № 3817 от 2017 г. на Върховен административен съд, с което е отменено Решение № 215 от 16.02.2017 г., постановено по административно дело № 366 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Първоначалното производство е било образувано по повод жалба от Предел“ ООД против РА № Р-0225-1400022-091-01/19.11.2014 г. на началник сектор „Ревизии” и главен експерт по приходите при ТД НАП-Бургас, потвърден с Решение № 46/04.02.2015 г. на директора на Дирекция „ОДОП” - Бургас.

 

Адв. Н.: Изцяло поддържам жалбата. Няма да соча доказателства с оглед изричните указания на ВАС, с които задължава ответната дирекция да ангажира определени, изрично изброени доказателства.

 

юк. М.: Оспорваме жалбата. С оглед мотивите в решението на вас представям заповед № ЗЦУ-584 от 29.04.2014 г., с която се закриват дирекциите „Средни данъкоплатци и осигурители“ в съответните териториални дирекции. Също така представям заповед № РД-294 от 07.05. 2014 г. на директора на тд на нап – Бургас, с която се определят органи, които да възлагат ревизии. Представям длъжностната характеристика на началник отдел „Ревизии“ в дирекция „СДО”, както и длъжностната характеристика на началник сектор „Ревизии“ в ТД на нап - Бургас. Единствено при нас липсва решение № РМФ-50/10.04.2014 г. на Управителния съвет на НАП, с което е одобрена нова организационно-управленска структура на ТД на НАП – Бургас и се съдържа информация относно органиграмата/структурата на ТД на НАП - Бургас. Моля да ми предоставите възможност да представя така указаното от вас доказателство. Държа да отбележа, че в тези две заповеди и длъжностни характеристики, които са към момента, ясно е посочено какви са правата и задълженията на съответните ръководни длъжности в тд на НАП – Бургас и дирекция „СДО”.  Отделно в представената от мен заповед № РД-294 от 07.05.2014 г. на директора на тд на нап – Бургас има приложена таблица, в която са описани неприключили ревизионни производства на дирекция „СДО”, които следва да бъдат довършени от органите по приходите към ТД на НАП – Бургас.

 

Адв. Н.: Моля да се даде възможност на ответника да представи указаните от вас доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

Указва на ответника в срок до следващо съдебно заседание да изпрати за прилагане по делото на заверено копие от решение №  РМФ-50/10.04.2014 г. на Управителния съвет на НАП, с което е одобрена нова организационно-управленска структура на ТД на НАП – Бургас.

Указва на ответника, че ако в посоченото решение не се съдържа информация относно органиграмата/структурата на тд на нап - Бургас към относимия момент, то в указания по-горе срок следва да ангажира доказателства в тази насока с цел изясняване на обстоятелството длъжностите  началник отдел „Ревизии и проверки“ и началник сектор „Ревизии“ дали са равни по степен.

Така указаните доказателства следва да бъдат представени по делото в 7-дневен срок преди следващо съдебно заседание и с екземпляр за жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.03.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: