ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2832 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Предел” ООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 917/23.01.2018 г. процесуалният представител на ответника е представил указани в предходно съдебно заседание  писмени доказателства.

 

Адв. Н.: Да се приемат представените доказателства.

 

юк. М.: Моля да се приемат представените доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с молба вх. № 917/23.01.2018 г. документи като писмени доказателства по делото.

 

адв. Н.: Аз нямам доказателствени искания. Само ще отбележа, че са дадени указания, които аз не считам, че са изпълнени в цялост от ответната дирекция.  В решението на ВАС изрично се изисква трудовия договор, длъжностната характеристика на К.К., а не само принципна. Да не говорим, че тази структура, която е дадена касае само дирекциите, като вътре въобще не са вписани отделите и секторите. Аз доколкото виждам мотивите на ВАС са съвсем различни, въпреки че от представените доказателства релевантните изводи могат да бъдат направени. Аз лично си ги направих, но не са изпълнени. Просто е факт.

 

юк. М.: Считам, че съм представил всички вписани в решението на вас доказателства, включително длъжностна характеристика за всяка длъжност, която се заема в нап. Длъжностна характеристика се изготвя за всеки вид заемана длъжност, а не за всеки служител на НАП. Представено е решението № РМФ-50 от 10.04.2014 г., органиграмата, заповедта за закриване на дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители”, длъжността на К.К. да възлага ревизии. Други доказателства освен ангажираните няма да представям, като считам, че така представените такива изпълняват указанията на ВАС, дадени в отменителното решение. 

 

адв. Н.: Единствено с оглед заявеното, че тези длъжностни характеристики са принципни бих желала ответната дирекция да поясни, че длъжностната характеристика, която е в дирекция „СДО“, началник отдел „Ревизии и проверки“ е на К.К., т.е. той е бил на това ниво? Тя касае К.К., нали?

 

юк. М.: След като той заема същата длъжност, то тя касае него.

 

адв. Н.: Да разбираме, че едната му длъжностна характеристика е била след първото назначение, а другата – след второто назначение, така ли?

 

юк. М.: Абсолютно, да.

 

адв. Н.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което премете, че ра е нищожен. Видно от дадените указания и мотивите на вас безспорно се доказва, че и в двете си качества К.К. има правомощия да възлага ревизии, а вторият факт е абсолютно установяване, че двата органа, в които той е имал служебни правоотношения, не са равнопоставени, тъй като в първия случай отдел „Ревизии и проверки” е бил длъжностно ниво - 5 с ръководно ниво – 5Б, а в следващия случай заеманата от него длъжност е била длъжностно ниво - 6  и ръководно ниво – 6Б, което предпоставя абсолютна недопустимост на изземване на функции от различни нива от страна на горестоящия административен орган. Това е породило липсата на правомощия за възлагане на последващата ревизия, издаването на ра от лице, което не е имало право, довело до нищожност на самия ра. Претендирам да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

юк. М.: Твърдят се неверни неща в думите на процесуалния представител на дружеството – жалбоподател. Длъжността, която заема К.К., предназначението му е началник сектор „Проверки“, което сме представили. Вътре в заповедта пише кой какво може да прави и не. Длъжността, която заема К.К. след преназначението, е началник сектор „Проверки“. Съгласно представената заповед на директора на ТД на нап - Бургас служителят не може да възлага ревизии, а единствено проверки. В тази връзка считам, че актът не е нищожен и е издаден от компетентен орган. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: