ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2831 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.С..***, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - Е.Г.Г. се явява лично; В.Г.Г., редовно уведомен, не се явява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице арх.А.-Д., с която моли съдебното заседание да бъде отложено за по-късен час.

За по-късния час на провеждане на съдебното заседание бяха уведомени страните и същите изразиха в писмени становища, че не възразяват съдебното заседание да започне в 16.00 часа вместо в 13.30 часа.

 

ДОКЛАДВА писмо от Община Созопол, с което уведомява съда, че не възразява делото да се гледа в отсъствието на представител на Община Созопол.

 

ДОКЛАДВА становище от адв.И. – процесуален представител на заинтересованите страни Е.Г. и В.Г., с което уведомява, че не възразява да се даде ход на делото в нейно отсъствие, както и да бъде изслушано вещото лице и прието заключението му, с което е своевременно запозната и е поставила четири въпроса, които да бъдат зададени от нейно име на вещото лице. Становището е придружено с допълнителни писмени доказателства.

 

Адв.С.: Не възразявам да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Запознат съм с експертното заключение и не възразявам да се изслуша вещото лице.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Съгласен съм да се изслуша вещото лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа е входирано в канцеларията на съда на 21.05.2018г., не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което       

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         арх.В.В.А.-Д. – 49год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Нямам какво повече да добавя. Към него съм приложила и снимки, които съм направила на място при посещението на обекта, както и извадка от графичните части на ОУП действащ за Община Созопол и от предходен ТУП.

 

Адв.С.: В констативно-съобразителната част и съответно и в самото заключение, сочите, че имот с идентификатор *е с трайно предназначение към настоящия момент урбанизиран, а другата територия на къмпинга - имот **е с трайно предназначение земеделска земя.

Обаче според мен е грешка. Защото сме водили административни дела и са служебно известни на съда за три от бунгалата и сме спечели на два пъти и там мотивите на кмета на Община Созопол да издаде заповедта за събаряне на бунгалата са, че трайното предназначение на имот *е земеделска земя. Аз считам също, че за целия къмпинг земята се води земеделска.

Кое налага този извод, че за имот *в т. 1.1.1 от заключението Вие пишете, че е с трайно предназначение - урбанизиран, а нашият имот е земеделска земя при положение, че няма друг ПУП, който да променя предназначението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По делото на лист 98 и лист 99 е приложена скица за ПИ *с дата 21.11.2017г., съгласно която характеристиките на имота са трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване за друг вид курортно-рекреационен обект. По време на съставяне на експертизата на няколко пъти извършвах справки в кадастралната карта и в деня след предаване на заключението в съда реших официално да заплатя и скица и днес я представям като доказателство. Издадена е от 20.05.2018г. относно имот ***, за който предназначението е земеделска земя. Като данните сочат, че това е към момента на одобряване на КК и това предназначение е още от 2007г., и към настоящия момент няма никакви промени на статута на този имот. Имотът на жалбоподателя е земеделска територия.

 

Адв.С.: Тази скица е от 2013г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Скицата е от 2017г.

 

Адв.С.: Все пак поставям въпроса да го изясним. Излиза, че в момента се прави ПУП за промяна на територията от земеделска в урбанизирана, а тя вече е урбанизирана, защото така излиза по скицата. Аз оспорвам тази скица, която е по делото. Няма логика, ако земята е урбанизирана, а от друга страна има решение на ВАС, в които мотиви се казва, че земята е земеделска. В този смисъл едно от двете мои твърдения е вярно - или че земята е с променен статут или че цялата процедура е недопустима. Аз твърдя, че действително земята е земеделска на имот *и че действително следва да се изработи ПУП, но в този смисъл заключението е невярно, защото земята не е с променен статут. Вие трябва да отидете в Областната дирекция по земеделие. Там се променя статута.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да и това е направено. Заплатена е таксата за промяна на статута. След обявяването на процесната заповед, заинтересованите страни са заплатили таксата за смяна на предназначението на земята.

 

Адв. С.:  Имаме три сгради, законни, за които Вие не говорите в заключението. Има съдебни три решения, не съм ги представил, те са служебно известни на съда.

Въпросът ми е – тези съществуващите сгради на „Хелио тур С „ АД предвидени ли са при изработването на проекта на ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на  експертизата извърших няколко справки в Община Созопол. Запознах се с цялата история касаеща имот *и въпросните съдебни решения по предходни производства. Решенията касаещи трите съществуващи на място останки от бунгала, както съм писала в експертизата, не са относно тяхната законосъобразност, а относно законосъобразността на административния акт, с който е било изискано тяхното премахване. За тези бунгала, конкретните сега съществуващи останки на тяхно място, никъде до момента не ми бяха представени надлежно одобрена проектна документация или разрешение за строеж.

Описаните в приложението към АДС № ****. бунгала се различават като квадратура, вид и конструкция от тези, които понастоящем има в имот +++.

Лично моят извод, след като се запознах с всички графични и текстови документи за тази територия към момента на съставяне на въпросния АДС № 226, сега съществуващите на място бунгала не са предмет на описаните в този акт. Кога, от кого и защо са били поставени като временно складирани, какъвто е начинът им на поставяне или с цел реалното им  ползване, не мога да коментирам.

Тези бунгала липсват в графичната кадастрална основа, подчертавам неодобрена, изработена по поръчка на „Хелио тур С“ АД през 1996-1998г. извадка от която е приложена и по делото.

Начинът на поставяне на съществуващите понастоящем останки от три бунгала, за едно от които има влязла в сила заповед за премахване е като за временно складиране, както ние казваме „на трупчета“. Те не са трайно закрепени към терена. По този начин те не би трябвало да бъдат предназначени за реално ползване, а в съществуващия си вид са опасни за живота и здравето на преминаващите около тях. Приложила съм снимки и държа още веднъж да подчертая, че това е на около 1,5 метър на главната алея за плажната ивица. Покривите им са полуразрушени.

 

Адв.С.: Не са само три бунгала. Те са повече  - 6 или 7 броя. Питам нанесени ли са в проекта за ПУП.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Не са нанесени, както и не са нанесени в друга кадастрална основа.

 

Адв.С.: Нямам други въпроси.

Оспорвам експертното заключение. Моля да назначите 3-членна експертиза, която да отговори на въпроси, които ще формулирам допълнително.

 

Още един въпрос към вещото лице: Съобщена ли е заповедта, с която се допуска изработването на ПУП на „Хелио тур С“ АД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Адв.С.: Ще формулирам допълнителни въпроси. Не е пълно и не е ясно заключението. Не е съобразено със съдебните актове. Отделно от това въпросът за земята, защото, ако тя е с променен статут – няма какво да правим по това дело, а и не е проверявано там, където трябва.

 

Съдът ПОСТАВИ на вещото лице въпросите записани в докладваното днес становище от адв. С.И. - пълномощник на заинтересованите страни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно въпроса на адв.С. за обявяването на заповедта, искам да отговоря следното:

По делото са приложени от Община Созопол на листи 9, 10, 11 от делото - констативен акт, обратни разписки, съобщения. Тези неща лично ги видях в оригиналната преписка.

Относно въпросите от писменото становище на адв.И. - моля да ми дадете възможност да отговоря в следващото съдебно заседание, за да имам възможност да се запозная с доказателствата, които тя е посочила, въз основа на които да отговоря на поставените въпроси.

 

СЪДЪТ към вещото лице:  Моля да покажете на снимките, които сте приложили към заключението на кое казвате „останки от бунгала“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На снимка № 8 е едно от бунгалата, за които казвам, че представлява „останки“. На снимки 5, 6, 7, 9, 10 - на тях е видно как са поставени бунгалата върху земята като „на трупчета“ за някакво ниво на нивелиране.

Бунгалата, които сега коментираме по снимките, са предмет на влезли в сила решения за премахване.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Със Заповед № 603/2010г. на кмета на Община Созопол запозната ли сте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

СЪДЪТ към вещото лице: Бихте ли казали за кое бунгало се отнася тази заповед.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По делото има приложени констативни актове. Тези констативни актове са изработени от служители на общината при проверките на място.

Мога да посоча на снимките. На снимка № 4 бунгалото, за което се отнася заповед № 603/2010г. на кмета на Община Созопол е бунгалото, към което съдът постави стрелка. Това бунгало е в рамките на имот +++. Заповед № 594/2013г. – бунгалото по нея е идентично с бунгалото по Заповед № 603/2010г.

СЪДЪТ към вещото лице: Бихте ли казали за кое бунгало се отнася следващата Заповед № 600/2010г. на кмета на Община Созопол.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ : Заповед № 600/2010г. на кмета на общината касае бунгало, което мисля че е на снимка № 8;

Бунгалото по Заповед № 596/2013г. е идентично с бунгалото по Заповед № 600/2010г..

В момента в имота на заинтересованите страни № *има три бунгала - едното е по Заповед № 600, другото по Заповед № 603, а третото бунгало - за него има в сила решение на БАС и заповедта е в сила от 2013г. за премахване, но то не е премахнато. Това е заповед № 8-Z-595/2013г. Тази заповед изобщо не е била обжалвана.

 

Адв.С.: Всичко е обжалвано. Ще поставя допълнителната задача да се нанесат бунгалата според заповедите и всичко да е ясно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Получила съм от общината всички тези копия, тъй като и на мен ми беше трудно да се ориентирам къде какво се е случвало.

Друга издадена Заповед № 601/2010 на кмета на общината е обжалвана пред съда по адм. дело № 1035/2010г. Заповед № 595/2013г. касае същото бунгало каквото е по заповед № 601/2010г. Бунгалото по Заповед № 601 също се намира в ПИ *и то се вижда на снимка № 4, към което съдът постави две стрелки.

Тези три бунгала, които сега обсъждаме - по Заповеди №№ 600, 601 и 603 не са видими, не са отразени по сега одобрявания ПУП, няма ги в кадастралната карта, няма ги нанесени и в друг кадастрален план.

 

Адв.С.: Има много неясни неща.

Първо  - за статута на имота, което трябва да се провери или в ОД „Земеделие“ или в Министерството на земеделието.

Второ - бунгалата са описани в АДС и всичко това е придобито от приватизацията.

Отделно от това, съществуващите сгради, трябва да има схема към заключението, където са нанесени в момента бунгалата и къде попадат при ПУП-а.

Всичко това изисква една изцяло нова експертиза, която да отговори на тези въпроси. Желая новата експертиза да се изготви от друго вещото лице.

Отделно от това имам доказателствено искане да ми  разрешите в следващото съдебно заседание да представя справка за списъчния състав на „Хелио тур С“ АД към датата на връчване на заповедите за допускане и изготвяне на ПУП и твърдя, че е налице нередовно връчване и в двата случая. Съответно и справка от Български пощи. Това може да стане и със съдебно удостоверение, което ще подготвя.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.Г.: Когато стана навремето приватизацията, на Банев не му дадоха земята, а само сградния фонд. Той беше предупреден, че вътре в къмпинга има възстановени имоти. Имаше възстановени имоти, имам предвид земя. Става така, че в нашия имот имаше три полумасивни сгради, които ние съборихме чрез РДНСК. В момента на приватизацията Банев се оттегли от местност „Тополите“ и премести тези бунгала в нашия имот. Те са докарани допълнително. Те са преместени допълнително в нашия имот и те не фигурираха по време на самата приватизация. Имаме снимки от това време. Бунгалата са два на два метра. Покривите им ги няма. Нужно ли е да продължаваме с експертизи. Двадесет години се съдим. Това е нечовешко. Не издържам. Два на два метра, без покриви бунгала - докога ще водим тези дела. По този начин разваляме имиджа на къмпинга. В момента имотът ми е буренясал и туристите правят снимки. Останаха две тоалетни.

 

СЪДЪТ към заинтересованата страна: Сегашното дело не касае бунгалата като основен предмет. Касае вашият ПУП, това, което сте предприели като процедура да инициирате този ПУП, да промените предназначението на земята. В момента делото не е за тези бунгала, но ги обсъждаме не за да гледаме дали са законни или не, а защото жалбоподателят прави възражение, че когато ПУП-а се изготвя тези бунгалата не са съобразени в него, затова и установяваме тяхното местонахождение.

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Двадесет години ни побеляха косите от тези хора. Развалиха най-хубавия къмпинг на Черноморието.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В т.3 от АДС № 226  относно къмпинг „Каваците“ е записано: „целият имот, терен от 217.40 дка заедно със сгради описани в приложението към акта“.  В приложението, което се състои от две страници, на втора страница като обекти с наименование „бунгала“ има общо три реда. Съответно 5, 6 и 7, предпоследни за описанието. Единият вариант е „бунгало 1 бр. - 29 кв.м., метална конструкция  - 1985г; бунгало двойно един брой, площ 31,2 кв.м., дървена конструкция, година на построяване 1970; и последният вид бунгала - 47 броя. 1-етажни, дървена конструкция, с площ 16,6 кв.м., година на построяване 1978-1993.

Това приложение го няма по делото. Има го само акта.

Казвам го, защото няма в това приложение бунгало с площ идентична с реално съществуващите на място бунгала. Затова аз твърдя и преди малко също го казах, че наличните на място три бунгала не са от видовете бунгала предмет на АДС № 226 от 1996г.

 

Адв.С.: Оспорвам в тази част мнението, защото не е само един АДС. Второ - има три АДС с приложения към тях. Отделно има строително разрешение от 1976г.. Отделно кметът на Община Созопол издаде заповед на два пъти за тези бунгала, като собственост на „Хелио тур С“ АС, като постройки да  бъдат премахнати, като там се цитира, че са собственост на дружеството. Отделно от това има съдебни решения за това.

Моля да допуснете до разпит двама свидетели участвали от самото създаване на къмпинга, с които да докажем неверността на заключението в тази му част.

Моля да допуснете това мое доказателствено искане, както и да ми разрешите да представя съдебните решения, които доказват това, което преди малко казах.

 

СЪДЪТ, за да се обезпечи правото на адв.С.И. - пълномощник на заинтересованите страни да постави и да чуе отговорите на въпросите, съдържащи се в докладваното днес становище, а също така и като съобрази мнението на вещото лице допълнително да се запознае с приложените към въпросите доказателства, съдът намира за необходимо разпитът на вещото лице да бъде продължен в следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на вещото лице да отговори на поставените от адв.И. въпроси в следващото съдебно заседание.

 

Отделно от това намира за необходимо за изслушването в следващото съдебно заседание на вещото лице да бъдат поставени и допълнителни въпроси, а именно:

След извършването на справка в съответните държавни институции да отговори на въпроса какъв е към момента на издаване на процесната заповед статутът на имот № +++;

Да се изготви схема, върху която да се онагледи разположението на бунгалата по заповеди на кмета на Община Созопол №№ 600, 601, 603 всички от 2010г., което разположение да отразява включително и данните по сега процедирания ПУП;

Също така бунгалата по заповедите, които спомена съдът по-горе, да се идентифицират включително със съответните  АДС №№ 226, 227 и 656 от 04.07.1994г.

 

ДАВА възможност на адв.С. извънсъдебно да депозира допълнителни искания свързани с евентуално назначаване на друга съдебно-техническа експертиза по делото.

 

Доказателственото искане свързано с разпит на свидетели, посредством които да се установи годината на поставяне / изграждане на процесните бунгала, съдът счете това доказателствено искане за неоснователно и в частност за неотносимо към предмета на делото, тъй като не влияе върху преценката за законосъобразност на процесния административен акт свързан с одобряване на ПУП за процесния имот, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на адв.С. за събиране на гласни доказателствени средства.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ако трябва схемата, която искате да е с точност, трябва да има геодезическо заснемане в момента, защото тези бунгала в момента са сложени там и  аз ги виждам и съм ги снимала, но може да нямат нищо общо с приложенията към констативните актове и заповедите от 2010г.

Тези констативни протоколи, съставяни при издаването на заповедите не са правени чрез геодезическо заснемане, а с измерване с рулетка на място. Тези скици са ръчни и  са направени през 2010г.

Планът, който е единствен кадастрален и неодобрен от 1988г., той е правен с координатни системи и т.н.

 

Адв.С.: Аз имам геодезическа специалност и съм работил тази работа и знам, че има такова заснемане, неофициално е, но е точно. Това заснемане ще го представим за нуждите на експертизата. Ние разполагаме с него. То е правено за нуждите на земеразделянето от фирма „Геос“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам го това заснемане и това е плана от 1988г. на хартия от Община Созопол. По делото има негова извадка.

 

Адв.С.: Аз се опитах няколко пъти да кажа, че не е необходимо да се нанасят абсолютно точно, достатъчно е да се посочи къде попадат, в коя зона и че ги има.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Да разбирам, че бунгалата по заповедите не може да се идентифицират на място по какъвто и да е план.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на издаването на тези заповеди, тези бунгала са били отразени в констативни актове, които не са оспорени от страните, но не е имало геодезическо заснемане. Тях ги няма в кадастралната карта.

В момента може да се назначи  геодезист и това, което съществува на място ще го отрази спрямо действащата кадастрална карта. Тогава може да коментираме защо ги е нямало по плана от 1988г.

Ако те са били предмет на трите АДС, но в приложенията на трите няма описани бунгала с квадратурата на тези, които сега има на място.

 

Адв.С.: Пак си поддържам искането. Тъй като вещото лице не може да установи кога са строени, поставени и по  какъв начин се появяват в имота, моля да допуснете разпит на свидетели, като посочвам, че поне единият е свидетел на изграждането и е разпитан още по времето, когато са водени делата.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Геодезист може да заснеме в момента съществуващото спрямо кадастралната карта. Има ли, няма ли с такава квадратура описани в трите акта, мога още сега да предоставя копие на съда и да се установи, че няма описани такива бунгала.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 08.10.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: