ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2831 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.С..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  Е.Г.Г. и В.Г.Г., редовно уведомени, явява се лично Е.Г.. Двамата се представляват от адв.И., представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата, както и доказателствените искания, които сме направили както с жалбата, така и изложените допълнително в молба-уточнение.

 

Адв.И.: Оспорвам жалбата преди всичко, като считам, че същата е недопустима, като твърдя, че дружеството жалбоподател нито твърди, нито пък представя доказателства и фактически реално не е собственик на процесния имот, който е обект на разработване на ПУП, нито е носител на ограничени вещни права.

В имота на моите доверители с идентификатор *(процесния) още при възстановяването на имота върху него е имало разположени единствено и само три масивни постройки. Едва след 2000г., след реорганизация на к-г „Каваци“ допълнително в този имот са привнесени и поставени 4 или 5 броя дървени бунгала. По отношение на всички постройки в имота – масивни, както и допълнително монтирани и поставени дървени бунгала, между дружеството и моите доверители са били висящи пет административни производства и по този повод са издадени административни актове за премахване на тези постройки.

Трите масивни постройки към настоящия момент, т.е. още от 2012г. са премахнати и не съществуват. Констатациите на административния орган РДНСК, а и съдът счита, че се касае за незаконно строителство. От там извеждам твърдението си, че дружеството не е носител на никакви ограничени вещни права, нито пък е собственик на терена.

В тази връзка дори и тези, които са премахнати, дори и останалите две непремахнати дървени бунгала нямат траен градоустройствен статут. Тяхното изграждане, по-скоро позициониране върху терена не е извършено въз основа на отстъпено право на строеж. Т.е. жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ. В тази връзка представям многобройни писмени доказателства, както и и писмено становище, в което по-подробно съм развила тези мои обяснения и писмените доказателства са описани в края на становището.

В представената от мен комбинирана скица между КВС и заснемане на съществуващи постройки е видно, че обектите, които току-що коментирахме, в жълт цвят съм оцветила 4 обекта с означение „паянтов обект“ (ПО) представляват бунгалата, които е видно, че са разположени извън процесния имот. В процесния имот са налични само масивните постройките, които съм повдигнала в зелен цвят, както и един паянтов обект, който заградих с химикал и който е бил съществуващ към 2000г, но към настоящия момент включително и това бунгало вече не съществува на място и това е видно от съдебните актове, които днес представих и протоколите за премахването им.

Колегата е запознат с тези доказателства.

 

Адв.С.: Всичко това, което сега се представи от колегата е спор по същество. Това не може да бъде спор по допустимостта на жалбата. По всички тези въпроси може да се даде отговор с една експертиза, но априори не може да бъде прието като факт, който не подлежи на доказване, поради което считам всичко за това спор по същество. Относно правния интерес като трета страна да обжалва заповедта, ние можем да го изведем не само от това, което сме изложили в жалбата, но и като съседи на имота. Имот № **е нашият имот.

Всички тези постройки, които сега се коментират, за тях е имало произнасяне на ВАС и съдебни актове, които съдът с акта по същество ще прецени. В тази връзка считам, че е наложително да бъде назначена експертиза, която сме поискали и да ни се даде възможност в срок да поставим въпросите си с оглед изложените в днешно съдебно заседание нови обстоятелства и факти.

 

Адв.И.: По отношение на правния интерес на дружеството- жалбоподател да обжалва административния акт в качеството на собственик на съседен имот - за първи път в първо съдебно заседание се прави подобно изявление. До настоящи момент в установения срок за обжалване на ПУП няма депозирана жалба от „Хелио Тур С“ в качеството на съсед. Съдържанието на настоящата жалба е изпълнено единствено и само със съображения извеждани от едно предполагаемо право на собственост върху постройките.

Нямаме никакви аргументи в жалбата изложени от жалбоподателя в качеството му на съсед, свързани с незаконосъобразен административен акт за одобряване на ПУП, което за мен налага извода, че няма жалба от страна на съседите на имота.

По отношение искането за експертиза:

Разпоредбата на чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ за мен е ясна и категорична. Жалбоподателят трябва да е или собственик на имота или носител на ограничени вещни права. Това е правен въпрос. Дали жалбоподателят е собственик, не може да ни каже вещо лице. Ние сме изправени в производство да констатираме законност или незаконност на постройките. В тази връзка считам, че за да докаже своята активна процесуална легитимация и правото си да обжалва този административен акт жалбоподателят следва да докаже някакви права върху имота предмет на ПУП. В настоящия момент не само те не представят, но съм и убедена, че не биха могли да се представят такива доказателства и считам, че производството може и следва да бъде прекратено не само по съображения за процесуална икономия, а и поради съображения за това, че вещо лице не може да се произнася по притежанието на права на собственост.

 

Адв.С.: Законът позволява жалбата да бъде уточнена в първото съдебно заседание, още повече, че сега се изложиха твърдения и представиха доказателства и ние правим това уточнение, че претендираме собственост не само като притежатели на имот, но и като съседи на процесния имот.

Освен това, дали има сграда в имота, каква е тя по своята конструктивна схема като изпълнение, нейното наличие е въпрос, който съдът може да установи единствено с експертиза и със заключение какъв е характерът на тази постройка.

С оглед твърдението на адв.И., че не притежаваме никакви права на собственост в имота, моля да ми се даде възможност да бъде включен такъв въпрос в експертизата. Дружеството притежава сметка 203, в неговият счетоводен баланс и в тази сметка въпросните постройки са описани като собственост на дружеството.

 

Адв.И.: Член 131 от ЗУТ казва „записи в имотния регистър и записи в Кадастралния регистър“, а не записи в счетоводни книги.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

По изложеното в днешно съдебно заседание от адв.И. възражение относно процесуалната недопустимост на оспорването по съображения, които пълномощникът изложи в изявлението си, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, но в тази връзка от друга страна намира за необходимо изрично да отбележи, че няма процесуална пречка правният интерес от воденето на процеса да бъде установен и установим включително и посредством назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Искането на жалбоподателя за нейното назначаване е основателно, както по отношение на въпросите поддържащи се в жалбата, така и тези съдържащи се в допълнително депозираната молба, находяща се на лист 73 от делото, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, при необходимост и след като посети администрацията на Община Созопол, да отговори на въпросите съдържащи се в жалбата и в молбата находяща се на лист 73 от делото;

Допълнително да отговори и на въпроса - съобразявайки се с отразеното в АДС № ****. - как описаните в този акт имоти се съотнасят към имот с идентификатор ***;

Да отговори също така и на въпроса къде именно преминава границата между зона А и зона Б по ЗУЧК и в зависимост от това разположение да онагледи графично процесния имот, по отношение на който се провежда изменение на ПУП-ПРЗ, а имено имот с идентификатор*, респективно разположението на имот с **и в зависимост от това разположение да се прецени съответствието на предвижданията на процесния ПУП-ПРЗ с предвижданията на ОУП.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице арх.В.А.при депозит в размер на 600лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

 В случай, че страните биха искали да поставят допълнителни въпроси по назначената експертиза, съобразно техните изявления в днешно съдебно заседание, съдът им дава 7-дневен срок считано от днес  да поставят тези допълнителни въпроси, по които съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ. 

 

         Необходимо е също така по делото да бъде представена и скица на ПИ ***, поради което съдът намира за необходимо трето неучастващо по делото лице, а именно СГКК гр.Бургас да изпрати  скица на този имот, поради което и на основание чл.192 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА СГКК -  Бургас в 7-дневен срок считано от уведомяването, като трето неучастващо лице, да изпрати по делото скица на ПИ с идентификатор ***.

 

Поради необходимост от събиране на допълнителни доказателства съдът


        ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 28.05.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита, както и третото неучастващо лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: