РЕШЕНИЕ

 

Номер  429               08.03.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на първи март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  С. Х.

прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер  282 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, подадена чрез пълномощник – адв. Д.С. - САК, против Решение № 272 от 19.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 996/2017 г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ОА-161/13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на Община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, на касатора е наложена глоба в размер на 100/сто/ лева.

Касаторът, редовно уведомена, не се явява и не се представлява. В  жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска се отмяна на решението, както и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - Община Царево, редовно и своевременно призован, не се явява, не се представлява. По делото е постъпило възражение с вх. № 1777/12.02.2018 год., в което се излагат доводи за неоснователност на касационната жалба и се моли решението на РС да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като моли решението на Районен съд – Царево като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Районен съд - Царево, с Решение № 272 от 19.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 996/2017 г. по описа на съда е потвърдил НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ОА-161/13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, на касатора е наложена глоба в размер на 100/сто/ лева.

За да постанови оспореното решение, първоинстанционният съд е приел, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Прието е от фактическа страна, че на посочените в АУАН и НП дата и час Г.Д.К. е използвала озвучителна уредба при осъществяване на дейността си в стопанисвания от нея търговски обект „Шопска среща“, находящ се в с. Синеморец, с което е нарушила спокойствието на гражданите в близките до обекта жилищни сгради в часовете, определени за почивка. Районният съд е обосновал извод, че отговорността на Г.Д.К. е правилно ангажирана на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на община Царево.

Основните възражения в касационната жалба са, че Г.К. никога не е работила в бар с наименование „Шопска среща“, нито е стопанисвала такова заведение, поради което няма как да е отговорна за музиката и пеенето там. Твърди се също, че в АУАН не е посочено мястото на извършване на нарушението (административен адрес), че описанието му е неясно, че не е установено какъв е източникът на музиката. Релевирани са и доводи, че неправилно е ангажирана отговорността на К. за допустителство, че не е доказано и осъществяването на нарушението от субективна страна.

Така постановеното съдебно решение, настоящата касационна инстанция намира за валидно, допустимо, но неправилно. Съображенията за това са следните:

С процесното НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ОА-161/13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, е ангажирана отговорността на Г.Д.К., за това, че на 30.08.2017г. около 01.30 часа в бар „Шопска среща“ с. Синеморец, допуска шумно пеене с музика след 23.00 часа, с което нарушава спокойствието на гражданите в близо живущите сгради, с което е нарушила чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево.

За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 136/30.08.2017 г. от младши експерт при РУ „Полиция“, гр.Царево, който е връчен и подписан от Г.К. без възражения. Въз основа на АУАН е издадено процесното НП.

Видно от описателната част на наказателното постановление, идентична с тази от АУАН, санкцията е наложена на Г.Д.К. за това, че на 30.08.2017г., около 01.30 часа в бар „Шопска среща“ с. Синеморец, допуска шумно пеене с музика след 23.00 часа, с което нарушава спокойствието на гражданите в близо живущите сгради, с което е нарушила чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево.

Районния съд е приел за установена фактическа обстановка, различна от описаната в АУАН и НП, която не се подкрепя и от останалите писмени и гласни доказателства. Съдът е приел, че Г.Д.К. е използвала озвучителна техника в стопанисваното от нея заведение, т.е, че тя е извършител на нарушението, докато в акта и в НП е посочено, че тя е допуснала музика в заведението, в което е работила като управител.

Настоящият касационен състав приема въз основа на описанието на деянието в акта и в НП и предвид показанията на актосъставителя, че на К. е предявено обвинение и наложена глоба в качеството й на допустител, т.е лице, което улеснява извършването на нарушението от друго/други лица. Отговорността й е ангажирана в качеството и на управител на бара. Г.Л. е потвърдил при разпита му в съдебно заседание, че в заведението е звучала силна музика от уредба, но липсват данни да е установено при проверката кой е пускал музиката в обекта.

Съгласно правилото, установено в чл. 10 от ЗАНН при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. Следователно, за да може да бъде ангажирана тяхната отговорност това следва да е изрично предвидено в съответния нормативен акт. В случая касаторът неправилно е наказан на основание чл.47, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на община Царево, тъй като тази санкционна разпоредба предвижда налагане на наказание само за извършителите - т.е за преките нарушители на установените правила и забрани в наредбата, но не и за допустителите, т.е за лицата, които улесняват нарушаването на забраните от други лица.

Предвид това, касационната инстанция приема, че като е потвърдил оспореното пред него наказателното постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.1 АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХІХ - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 272 от 19.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 996/2017 г. по описа на Районен съд – Царево и вместо него ПОСТАНОВЯВА

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ОА-161/13.10.2017 г. на кмета на Община Царево, с което на Г.Д.К., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, за нарушение на чл.9, т.4 от Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на Община Царево, на основание чл.47, ал.1 от същата наредба, е наложена глоба в размер на 100/сто/ лева.

 

Решението е окончателно.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                             

                                                                                                         

                                                                                              2.