Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          810                                   25.04.2016 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 282 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Регионална дирекция по горите- Бургас, представлявана от директора инж. В.Н.Р., против решение № 156 от 15.12.2015 г. по НАХ дело № 415/2015 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. С писмен отговор заявява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Карнобатският районен съд е отменил наказателно постановление № 728/07.09.2015 г., издадено от директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено на Р.А.Г. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 213, ал.1, т.1 от същия закон и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, а именно: два пространствени кубически метра дърва за горене от дървесен вид „благун“, както и вещите, послужили за извършване на нарушението: микробус марка „Форд“, модел „Транзит“ с рег. № *** и моторен трион марка „Йонсерт“ с № 7752004.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че при издаване на наказателното постановление не е спазен указаният в чл. 34, ал.1 от ЗАНН срок.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. От данните по делото е видно, че срещу лицето Р.А.Г. са били съставени два акта за установяване на административното нарушение- от 07.01.2015 и от 13.05.2015 г. От описанието на нарушението в първия от тях (акт серия ЮИДП 2013 № 031261/07.01.2015 г.) се установява, че обстоятелствата, от значение за ангажиране отговорността на нарушителя, включително самоличността на последния, са били известни на наказващия орган към момента на съставянето му. Следователно, най-късно от тази дата е започнал да тече срокът по чл. 34, ал.1 от ЗАНН, изтекъл на 07.04.2015 г. Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт сериен № 031274 от 13.05.2015 г., видно от отбелязването в него. Този акт е съставен, след изтичане на срока по чл. 34, ал.1 от ЗАНН. Изтичането на посочения срок представлява абсолютна пречка за образуване и развитие на административнонаказателното производство, поради което издаденото наказателно постановление правилно е отменено от КРС като незаконосъобразно.

Независимо от горното, дори да се приеме, че установеният в чл. 34, ал.1 от ЗАНН срок е спазен със съставяне АУАН № 031261/07.01.2015 г., по-късно „пресъставен“ от служителите на ТП „ДГС Карнобат“, каквито доводи са наведени в касационната жалба, то крайният извод за незаконосъобразност на НП не се променя, доколкото в тази хипотеза не е спазен 6-месечният срок по чл. 34, ал.3 от ЗАНН за издаване на наказателното постановление, изтекъл 07.07.2015 г.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение.  С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна на първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 15.12.2015 г. по НАХ дело № 415/2015 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.