ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 282 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Регионална здравна инспекция- Бургас се явява юрисконсулт П..

За ответника- началник отдел „МДТ” към община Несебър се явява юрисконсулт Р..

Явяват се вещите лица З.А. и С.А..

 

Юрисконсулт П.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът констатира, че заключението на съдебно-техническата експертиза не е депозирано в законоустановения едноседмичен срок преди съдебното заседание.

 

Юрисконсулт П.- Не възразявам да бъде изслушано заключението на съдебно-техническата експертиза в днешното съдебно заседание.

Юрисконсулт Р.- Запознат съм със заключението на съдебно-техническата експертиза и не възразявам да бъде изслушано.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на заключенията по допуснатите експертизи.

 

СНЕ се самоличността на вещите лица, както следва:

С.В.А.- българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

З.Ч.А.- българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Вещото лице А.- Представила съм заключение, което поддържам.

Юрисконсулт Р.- Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт П.- С размера на постъпилите плащания така, както съм ги описала в колона 6 на таблицата на л.3, е погасявано първо най-старо възникнало задължение и така със всяко следващо плащане поредността е същата, т.е. погасява се най-старо възникнало задължение. С отбелязаното върху платежното нареждане за коя година е внасяне съответната такса,  сумата е разнесена като ТБО за 2007г., но не винаги е така, защото преди малко уточнихме, че планът на погасяване е най-старо погасяване, без оглед на нареждането. В случая по случайност съвпада с нареждането.

Юрисконсулт П.- Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 240 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Вещото лице А.- Поддържам заключението.

 

Юрисконсулт Р. – Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт П. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 120 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт П.- Имам искане за извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице да отговори на втори и трети въпрос от първоначалната експертиза при направени уточнения, прилагайки реда за погасяване на задължения, уредени в разпоредбата на чл.169, ал.3 от ДОПК, която не е променяна и която предвижда, че при наличието на няколко вземания, длъжника може да заяви пред административния орган кое от тях погасява, а само ако не го е направил, тогава задълженията се погасяват съразмерно. Вещото лице да се запознае с представените от РЗИ бюджетни платежни нареждания от 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г., с които РИОКОЗ е заявила как се заплаща ТБО и вещото лице да направи изчисления по посочената разпоредба за коя година, кои данъци не са платени. Това кореспондира с основното ни възражение е, че с АУЗД са определени несъществуващи задължения за ТБО за 2009 и 2010 г.

Юрисконсулт Р.- Не мога да цитирам в момента точно разпоредбата, но мисля, че посочената разпоредба има изменение през 2012г. или 2013г., като до изменението административния орган не само че е можел, а е бил длъжен да погасява първо най-старите задължения без да зачита волеизявлението на лицето, направило плащанията. В тази връзка доводът ми е, че е неоснователно искането за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Юрисконсулт П.- Оформила съм си писмените задачи към поисканата експертиза в нарочна молба, която представям.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на юрисконсулт П. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 160 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Юрисконсулт П. – Нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Р. - Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015 от 10.30ч., за които дата и час страните се считат за уведомени.

Да се уведоми вещото лице А., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: