ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 282 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Регионална здравна инспекция- Бургас се явява юрисконсулт П., надлежно упълномощена.

За ответника- началник отдел „МДТ” към община Несебър се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощен.

 

Юрисконсулт П.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от директора на Регионална здравна инспекция- Бургас против АУЗД №МТД-1141/10.12.2014г. , мълчаливо потвърден от началника на МТД при община Несебър.

По делото е постъпила преписката по издаване на оспорения административен акт.

 

Юрисконсулт П.- Поддържам жалбата на директора на РЗИ , като приемник на РИОКОЗ- Бургас. Моля да приемете приложените към жалбата бюджетни платежни нареждания за внесени ТБО за периода 2007-2010г. Считам, че неправилно в АУЗД е определено, че РИОКОЗ има непогасени задължения за ТБО за 2009-2010г. предвид обстоятелството, че всяка година ги е внасяло изцяло. С оглед посоченото в отговора на Община Несебър по повод оспорването от наша страна по административен ред, че с внесената сума за ТБО за 2009г. е погасена, както и за 2007г., с оглед представеното с жалбата бюджетно платежно нареждане от 24.04.2007г. за внесена от РИОКОЗ Бургас ТБО за 2007г. в размер на 394 лв., моля да задължите ответника да представи справка за размера на определените на РИОКОЗ Бургас от Община Несебър такса за битови отпадъци от 2007г. до 2010г., както и да задължите ответника как е образувана сумата от 65,26лв. за ТБО за 2007г. Други искания по доказателствата засега нямам.

Юрисконсулт Р.- Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна. Моля да бъде приета представената административна преписка и моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза със задачи формулирани в нарочна писмена молба .

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от ответната страна задачи, формулирани в нарочна писмена молба.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Събина Арабаджиева.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 240 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на АУЗД.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.05.2015г. от 11.20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: