ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седми май                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 282 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

 

Жалбоподателят С.Д.М. се явява лично.

За ответника- директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Жалбоподателят М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М. – Имам възражение по хода на делото. Първо - по делото сме приложили становище относно допустимостта на жалбата, което поддържам изцяло и второ дори и уважаемия съд да приеме, че е налице изричен отказ по смисъла на чл.21, ал.4 от АПК, то тогава жалбата също е просрочена, защото отказът е обективиран в писмо изх. № 2818/2013г., което е връчено надлежно, видно от приложено по делото известие за доставяне на дата 20.12.2013г. Всъщност отговорът е с номер № 2818/2013г. При връчването има, как да кажа, има пропуски при обозначаването на това, какво точно се изпраща и няма как да докажа, че точно това е изпратено.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовното уведомяване на страните за днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от С.Д.М. против отказ на дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при Община Бургас за погасяване по давност на публични задължения.

Съдът, на основание чл. 171, ал.4 АПК, указва на жалбоподателя да отстрани допусната неяснота в жалбата, като конкретизира кой от описаните в нея актове оспорва.

Жалбоподател М. – С моята молба съм обжалвал пред органа. Аз не съм компетентен и затова съм се консултирал с адвокат. Уточнявам, че обжалвам Акта за задължения по декларация с № АУ006812/01.11.2013г. издаден от И.П. на длъжност главен експерт. Нямам други доказателства.

Юрисконсулт М. – Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Заявявам, че не разполагаме с други доказателства по издаване на конкретния акт. Мисля, че в дирекцията не съществуват други доказателства, освен приложените в административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото заверени преписи от документите налични в преписката по издаване на оспорения акт – АУЗД № АУ006812/01.11.2013г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

Жалбоподателят М. – Оспорвам давността на петгодишния срок, който е изтекъл, както и събираеми лихви. Фактически за 2005г., 2006г. и 2007г. мисля, че е минала давността, въз основа на чл.171.

Юрисконсулт М. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, алтернативно да изпратите преписката по същество за произнасяне на административния орган.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: