ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На девети май                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 2829 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:46 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.П.Н., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адвокат М., редовно упълномощен. 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Колев.

 

          По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. М.: Моля да бъдат допуснати две съдебно-медицински експертизи, които съм поискал с исковата молба. 

Моля да бъдат допуснати до разпит свидетели при режим на призоваване - Д.Г.М., Е.И.Д.и М.К.Ц., които да бъдат призовани чрез управата на Затвора - Бургас.

Поддържам искането за експертизите. Други искания по доказателствата нямам.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената справка от ГД „Изпълнение на наказанията“, Затвор Бургас. Считам искането за разпит на свидетелите за основателно с оглед изясняване на фактите, от които черпят права.

Считам, че не са налице основания за изслушване на заключение по съдебно-медицинската експертиза от съдов хирург, тъй като са ясни последиците от загубата на крака.

По отношение на съдебно-психологическата експертиза със сигурност считаме, че не са налице основания за нея, но предоставям на преценката на съда.

         

Съдът след като изслуша страните, счита, че така направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание за обстоятелствата, за които се иска разпит на свидетели, както и изготвянето и изслушването на съдебно-медицински експертизи са от значение за правилното решаване на делото.

Следва да се приеме изпратената справка от ГД „Изпълнение на наказанията“, Затвор – Бургас.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА справка изх. № 340/17/20.02.2018 г. на ГД „Изпълнение на наказанията“, Затвор Бургас.

ДОПУСКА до разпит лицата Д.Г.М., Е.И.Д.и М.Ц., които да бъдат призовани чрез управата на Затвора – Бургас.

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза, която да се изпълни от вещо лице съдов хирург, което да даде заключение по поставените в исковата молба въпроси след като се запознае с материалите по настоящото дело, личното затворническо досие на ищеца, медицинската документация и проведе личен преглед на И.П.Н..

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до директора на „УМБАЛ Бургас“ АД, с което да се изиска посочване на лекар-специалист „Съдова хирургия“ за изготвяне на назначената от съда експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за извършване на експертизата в размер на 300 лв., вносим от ищеца, в 7-дневен срок от днес.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита, като в призовката му се впише, че следва да представи заключението най-късно в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание. Ако не е в състояние да стори това, следва да уведоми съда и посочи срок, който му е необходим за изготвяне на заключението.

НАЗНАЧАВА съдебно-психологическа експертиза, която да се изпълни от вещото лице Д.С., което след като се запознае с материалите по делото, личното затворническо досие на И.П.Н., медицинската документация и проведе лична беседа с лицето, да даде заключение на поставените въпроси в исковата молба след внасяне на депозит от ищеца в размер на 300 лв., в 7-дневен срок от днес.

Вещото лице да се призове след внасяне на депозита, като му се впише в призовката, че следва да внесе заключението в съда най-късно в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание. Ако вещото лице не може да изготви заключението в указания срок, следва да уведоми съда за това, като посочи какъв срок му е необходим за изготвяне на заключението.

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.06.2018 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведомят вещите лица след внасяне на депозитите.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: