ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2828 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 09:42 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АН“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П.С., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 9 по делото.

Ответникът началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юк. Е.Е., надлежно упълномощен с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ  С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „АН“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-741-0337612/10.09.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП – запечатване на търговски обект – стаи за гости, находящ се в гр. ***, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 15 /петнадесет/ дни на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

 

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ  С.: Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 ЮРИСКОНСУЛТ Е.:Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

         АДВОКАТ  С.: Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна атакуваната заповед. Подробни съображения относно незаконосъобразността на акта сме изложили в жалбата. Поддържаме ги изцяло.

В хода по същество, моля да ни присъдите и направените по производството разноски съобразно представения договор за правна защита и съдействие и внесена държавна такса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: При извършената проверка в търговския обект на фирма, стопанисвана от на АН“ ЕООД, е констатирано, че обектът, който предлага стаи за почивка, при извършена покупка на такава услуга не е издадена касова бележка за 150 лева. При налагането на административната мярка органът е преценил, че тъй като обектът е на оживено място в гр. Ямбол и често посещаван от граждани, а в същото време среднодневният оборот е много нисък -  235 лева, също и след като са прегледани финансовите резултати на дружеството за предходни години - за 2015 година  са декларирани нула лева печалба, за 2016 година са декларирани 10906,72 лева, за 2017 година са декларирани  15471,48 лева печалба, при тези обстоятелства наказващият орган е преценил, че за да не се затрудни дейността на дружеството, не е наложил пълния обем мярка в размер на 30 дни, а е наложил мярка за 15 дни, като целта е да се превъзпита и предупреди нарушителя за спазване на реда. Водени от посоченото, моля да постановите решение като потвърдите издадената заповед за налагане на административна мярка на началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, Дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП като законосъобразна и обоснована.

Моля да присъдите и дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: