О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№2579                                 29.10.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

на двадесет и девети октомври                                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 2826 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба на лишения от свобода Й.Д.Д., като от съдържанието й не може да се установи какво се оспорва.

С разпореждане № 4808/04.10.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3, чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК и са дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите. Съдът изрично изпрати на жалбоподателя непопълнен формуляр от декларация за материално и гражданско по чл.23, ал.3, т.2 от Закона за правната помощ, като му се укаже, че следва да попълни същата и я изпрати на съда в 7-дн. срок, с оглед правото му да ползва квалифицирана адвокатска защита.

С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя лично на 10.10.2018г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочените от съда нередовности не са отстранени, като не е заплатена и определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 17.10.2018г. /сряда/.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2826/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: