ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер       2597                   дата 30 октомври  2018год.              град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,  

в закрито заседание на 30 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 2825 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „М и М ДЖИНС“ ООД, гр.Бургас против Определение № 1306/20.08.2018г. постановено по НАХ дело № 1007/2018г. по описа на Районен съд Несебър, с което е прекратено производството по делото поради констатирано просрочие на подадената от дружеството жалба против Наказателно постановление № 02-0001817/24.07.2018г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас. 

Частният жалбоподател възразява, че съдът неправилно е възприел датата на връчване на наказателното постановление – 31.07.2018г., считано от която е започнал да брои 7-дневния срок за обжалване, като твърди, че наказателното постановление е било връчено на 03.08.2018г., поради което с подаването на жалбата на дата 10.08.2018г. е бил спазен срока за обжалване. Оспорва също така вписванията и положения подпис в обратната разписка (известие за доставяне), на което се е позовал съда. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

В постановеното определение за прекратяване на съдебното производство съдът се е позовал на връчване на наказателното постановление, оформено с известие за доставяне ИД PS 8000 01ZFGY I. Видно от вписаното в него писмото е било получено лично от М.К.– управител на дружеството, на дата 31.07.2018г., както и е положен подпис.

Пред настоящата инстанция дружеството отрича да е било извършено връчване, съобразно посоченото известие за доставяне, като в тази връзка оспорва съдържащите се в него вписвания – трите имена на получателя, датата и положения подпис. Представя друга разписка, на която е отразено връчване на 03.08.2018г.

Предвид направеното оспорване на първоначалното връчване на 31.07.2018г., необходимо е съдът да разгледа това оспорване, като за целта назначи исканата графологична експертиза, която да установи дали подписа в графата за получател, съдържащ се в  известие за доставяне ИД PS 8000 01ZFGY I  , е положен от М. Й. Костов. За вписването на трите имена и датата в известието за доставяне не е нужно графологично изследване дали са били написани от М.К., в какъвто смисъл е искането на частния жалбоподател, тъй като няма пречка тези данни да бъдат вписани и от връчителя, а освен това за редовността на връчването е достатъчно да се  докаже, че положения подпис е на получателя ММ.К., без оглед на останалите вписвания. Съобразно установеното от експертизата следва да се направи и преценка за началната дата на броенето на срока за обжалване.

Обжалваното определение следва да се отмени, като делото се върне на решаващия съд за събиране на доказателства в указания смисъл, поради което  и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1306/20.08.2018г. постановено по НАХ дело № 1007/2018г. по описа на Районен съд Несебър

ВРЪЩА делото на Районен съд – Несебър за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно указанията, съдържащи се в мотивите на настоящия съдебен акт.

 

Определението е окончателно.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: