ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2824 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ален мак 2002“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника Директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява гл.юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Ален мак 2002“ ООД против ревизионен акт № Р-02000217000711-091-001/27.07.2017г. на главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 231/26.09.2017г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът указва на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване наличието на установените в нормата на чл. 177 от ЗДДС материалноправни предпоставки: невнасяне от доставчика в републиканския бюджет на декларирания и дължим ДДС по описаните в РА доставки; упражнено от ревизираното лице право на приспадане на данъчен кредит и пряка или косвена връзка с дължимия и невнесен данък; знание на ревизираното лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, респ. наличие на условията, посочени в чл. 177, ал.3 от ЗДДС. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, както представям писмо от „Борика“ АД с приложени към него сертификати за валидност на квалифицирани електронни подписи (КЕП) на длъжностни лица, органи по приходите при ТД на НАП, издали заповедта за възлагане на ревизия, ревизионния доклад и ревизионния акт. Нямаме доказателствени искания, тъй като считаме, че не се спори по фактите. Спорът е правен и моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените в преписката и днес представените от ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответната страна и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Предметът на спора се свежда до това налице ли са и доказано ли е наличието, условията и предпоставките в чл. 177 от ЗДДС, предоставящи търсенето на отговорност на „Ален мак 2002“ ЕООД за невнесения ДДС от друго дружество „Аела-стил“ ЕООД. От фактическа страна е установено, че ревизираното дружество е получило от „Аела-стил“ ЕООД доставка и е получател по процесните фактури, които са уточнени по номера и дати в ревизионния акт. Безспорно е също така, че по тях е установено приспадане на данъчен кредит, включени са в дневниците за продажба, извършено е плащане, фактически е доказано, че е извършена доставка, но не са внесени в бюджета задълженията. Приходната администрация е предприела действия за събиране на тези задължения, които към настоящия момент не са дали резултат. Без съмнение е установено, че през данъчните периоди, през които са издадени процесните фактури, че „Ален мак 2002“ ЕООД и „Аела-стил“ ЕООД са имали един и същ управител - Явор Димитров и че счетоводството и на двете дружества се е водело от една и съща счетоводна кантора, както и че справките-декларации са подавани от един и същи ІР-адрес. Именно тези установености са в основата на изводите, които органите по приходите са направили, че са налице предпоставките в чл. 177, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, поради което считам, че ревизионният акт е законосъобразен и правилен. Подробни съображения са изложени в Решението на директора на Дирекция „ОДОП“ и моля да бъдат взети под внимание. В случай, че жалбата бъде отхвърлена, претендираме присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 916 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: