ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                                         две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2823 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,07 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ники-НА“ ООД, редовно уведомен, се явява адв.  П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 13947/29.12.2017г. от ответника по опис / от л. 680  до л. 741 от делото/.  

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 4070/10.04.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                  

                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. П.: Моля да се приемат представените доказателства и да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

юк. Т.: Моля да се приемат представените доказателства. Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮК. Т.: Имам два въпроса. На стр. 7 от заключението са описани представените от жалбоподателя документи, понеже те са описани само по имена искам да попитам вещото лице тяхното съдържание позволява ли да бъдат обвързани тези доказателства с конкретните обекти, които е имало дружеството?

 

вещото лице: Това, което се установява от документите, приложени по делото и които съм описала е името на обекта и това, че на част от документите за строител е посочено дружеството „Си Груп - Славов Инвестмънт“ ЕООД, между другото тази констатация съществува в рД, както и в решението мисля, че е обсъждано, че като строител, но като отделни операции не могат да се проследят.

 

ЮК. Т.: Конкретно счетоводно имам предвид може ли да се каже кой документ за кой обект се отнася?

 

вещото лице: Да, може. Аз съм посочила и в този смисъл са посочените от мен конкретно на л. 3 от заключението съм посочила натрупаните разходи точно за построената сграда как са разпределени разходите по отделните апартаменти и в тази връзка последващите продажби точно на тези апартаменти в тази сграда,  посочила съм и счетоводната сметка като аналитичност на л. 4 от заключението.

 

АДВ. П.: По повод на казаното от вещото лице  за осчетоводяването на разходите за този обект и съответно при продажбата на апартаменти от него има ли осчетоводени други разходи с други доставчици за построяването на тази сграда, изключвам материали и суровини?

 

Вещото лице: Аз съм го записала изрично на л. 5, първото изречение след остатъка от таблицата - няма осчетоводени други СМР услуги от други доставчици в процесните периоди. Всички натрупани разходи, които съм описала подробно, се отнася до материали и части, то се вижда и от имената на доставчиците, че това са неща по довършителните работи - материали и части, вложени в довършителните работи, но нямат отношение към същинското строителство на сградата.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

АДВ. П.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. Т.: Да се приеме заключението на вещото лице,тъй като то е отговорило на въпросите по начина, по който те са формулирани. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 13947/29.12.2017г. от ответника / от л. 680  до л. 741 от делото/ писмени доказателства.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 18.04.2018 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас РА, ведно с вменените с него допълнителни задължения по съображенията, подробно изложени в жалбата. С оглед на събраните в хода на ревизионното и административно производство, както и в съдебното заседание писмени и гласни доказателства, в това число и заключението на вещото лице и отговорите по допълнително зададените въпроси считам, че безспорно се установи, че оспорените доставки от двата доставчика са напълно реални и  са получени от дружеството „Ники На“ ООД във връзка със строителството на процесната сграда. Основанието, по което органът по приходите отказва данъчен кредит и съответно разходите, е това, че съответно двата доставчика, които впрочем са фирми на едно семейство, не са открити на адрес и затова, че след доставките дружествата са били дерегистрирани по ддс, прехвърлени на трети лица, в това число и единият доставчик не е отразил част от фактурите в справки-декларациите си по периоди. Считам, че тези основания не са предвидени от законодателя като причина да бъде отказан данъчен кредит. Това дали съответният доставчик е коректен данъкоплатец е друго нещо и спрямо него приходната администрация може да си предприеме съответните мерки за събиране на задълженията. Това, че не е бил коректен към бюджета не е основание да се отказва правото на данъчен кредит на коректния данъкоплатец, какъвто е в случая моят доверител. Моля да отмените обжалвания РА и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

юк. Т.: Моля да потвърдите обжалвания ра, тъй като считам, че всички, събрани в хода на ревизионното и в настоящето производство, доказателства, включително и изготвената експертиза потвърждават законосъобразността и обосновават констатациите, направени в РА. Всичко сочи, че задълженото лице в случая жалбоподателят неправомерно е ползвал данъчен кредит и е намалил счетоводния си резултат с осчетоводяването на разходи от фактури от двете дружества „Си Груп - Славов Инвестмънт“ ЕООД и „АС Билдинг Инженеринг“ ЕООД. Това, което процесуалния представител на жалбоподателя изтъкна като мотиви на органът по приходите да откаже данъчен кредит представляват само част от основанията това да бъде сторено и факта, че имаме налице едно документално правилно оформяне на доставки, което обаче нищо не сочи в доказателствата по делото, че реално са били осъществени тези доставки към жалбоподателя. Моля на тези основания и на други такива, изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, да потвърдите РА. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3352.00 лв. върху материалния интерес съобразно Наредбата.

 

АДВ. П.: Предвид казаното от страна на процесуалния представител на ответника по повод на това, че доставките не са доказани и при безспорния факт, че процесната сграда е изградена излиза така, че някой друг е предоставил въпросното смр, но доказателства в тази насока не са събирани от страна на приходния орган и той не е доказал, че не са въпросните две дружества и както каза вещото лице няма други доставчици, няма как сградата да възникне сама по себе си.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: