ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2823 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,19 часа се явиха:

За жалбоподателя „Ники-НА“ ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т.- представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 12850/29.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли да се даде ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание поради служебна ангажираност във ВАС. Поддържа подадената жалбата и ангажира доказателствени искания. Представя адвокатско пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк.Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Ники-НА“ ООД, с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление - ******, представлявано от Н.П.А. против ревизионен акт № Р-020000216001276-091-001/29.06.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП-Бургас, потвърден с решение № 230/26.09.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП” - Бургас при ЦУ НАП.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК във вр. с §2 от ДР ДОПК.

 

 

юк. Т.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото. Представям и моля да приемете също така заверено копие на писмо от „Борика“ АД и приложените към него сертификати за валидност на квалифицираните ел. подписи на длъжностни лица органи по приходите при ТД НАП - Бургас, които са издали  ЗВР, РД и РА, предмет на обжалване в настоящето производство. По отношение на доказателственото искане за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза не се противопоставям, като считам, че то е относимо, както и въпросите са относими към предмета на спора. Нямаме доказателствени искания на този етап.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание такива.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки включително и в счетоводствата на жалбоподателя и доставчиците да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба / на л. 10 от делото/.   

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването.

Задължава директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас да представи надлежно заверени РА № Р-02000215004124-091-001 от 15.12.2015 г., РД, въз основа на който е издаден РА, както и решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.02.2018 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: