О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 260

        гр.Бургас, 01.02.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на първи февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 281 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по искова молба от О.Х.Е. против Министерство на правосъдието, с искане да му бъде присъдено обезщетение в размер на 15 000 лева, за претърпени неимуществени вреди в размер за при престоя му в затворническо общежитие „Спартак – Строител“ в корпуса на Бургаския затвор в периода от 09.2015г. до 10.2016г.

От служебно изготвената по делото справка се установява, че в Административен съд  - Бургас е образувано адм. дело № 3467/2017г. по жалба на същото лице О.Х.Е., със същото искане против Министерство на правосъдието, което е висящо към настоящия момент.

Поради това, че двете дела са висящи в Административен съд – Бургас между едни и същи страни, на същото основание и с едно и също искане,  настоящото дело следва да бъде прекратено служебно, тъй като е заведено по-късно от адм.д.№ 3467/2017г.

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 281 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: