ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.03.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

КАД номер 281 по описа за 2017  година.

 

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,    се явява прокурор Тиха Стоянова.

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет гр.Карнобат, редовно и своевременно призован не изпраща  представител.    

   

Становище по хода на делото:

         

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА

На основание  чл.145 ал.3 от ГПК във вр. чл.144 от АПК съдът извърши  доклад по делото както следва:

Административното дело е образувано по протест на Величка Костова– прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против чл.14, ал.1, т.4; чл.20, ал.2 и ал.5 и чл.24, ал.2  и Глава Четвърта „Административнонаказателни разпоредби“/чл.57-59/ от Наредба №1 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат, приета от Общински съвет Карнобат  с решение №73/20.02.2008г. от деветото заседание от 22.05.2008г., изменена и допълнена с решение №100/06.08.2008 г., допълнена с Решение №115/17.09.2008 г., изменена и допълнена с Решение №166/29.01.2009 г., изменена с Решение №203/15.05.2009 г., изменена с Решение №230/29.07.2009 г., изменена и допълнена с Решение №247/24.09.2009 г., спряна със Заповед №РД-09-106/14.10.2009 г. на областния управител на административна област с център - Бургас, допълнена с Решение №298/23.12.2009 г., изменена и допълнена с Решение №315/29.01.2010 г., изменена и допълнена с Решение № 421.1./22.10.2010 г. на, изменена и допълнена с Решение № 434-I/20. 12.2010 г., изм. с Решение № 448.3. от 31.01.2011г., изм. с Решение № 448.4. от 31.01. 2011 г., изм. с Решение № 448.5. от 31.01.2011 г., изм. с Решение № 449.1. от 31.01.2011г. Изменена и допълнена с Решение 474.1/15.04.2011 г.; Допълнена с Решение № 529.I от 19.09.2011г.; Изменена и допълнена с решение № 43 I. от 31.01.2012 г.; Изменена и допълнена с Решение № 89. I / 10.05.2012 г. допълнена с решение № 115. I. от 27.06.2010г.; доп. с решение №163.I. от 30.11.2012 г.; изм. с Решение 175 от 2812.2012 г.; доп. с Решение № 199 I. От 19.02.2013г.; /изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на община Карнобат 20.12.2013г../; изменена и допълнена с Решение № 364 от 24.04.2014 г. на Общински съвет-Карнобат; изменена и допълнена с Решение №416.I./24.07.201г. на Общински съвет-Карнобат; Решение 534. I. на Общински  съвет-Карнобат от 25.06.2015 г.; изм. Реш. № 71 от 29.02.2016 г. ОбС; Решение по Адм. дело № 813/2016 г./

Иска се отмяна на разпоредбите чл.14, ал.1, т.4; чл.20, ал.2 и ал.5 и чл.24, ал.2  на подзаконовия нормативен акт като незаконосъобразни и прогласяване на нищожност на Глава Четвърта „Административнонаказателни разпоредби“/чл.57-59/ от него.

 

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването  на фактическите  и правни основания за приемане на оспорения нормативен акт, а в тежест на оспорващия да докаже съществуването на някое от основанията посочени  чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Нямам бележки по доклада. Нямам доказателствени  искания. Няма да соча доказателства.

 

Съдът установи, че по делото  са постъпили  писмени доказателства, които са неотносими към предмета на разглеждане, поради което намира, че с оглед непредставяне на преписката по приемането на оспорения подзаконов нормативен акт фактическата обстановка по делото остава неизяснена. Предвид горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА общински съвет Карнобат в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото цялата административна преписа по издаване на Наредба №1 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат, включително  доказателства за публикуване на проекта, заедно с мотивите, съответно доклада, на страницата на  Общински съвет- Карнобат съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА, протокол за гласуване и всички необходими документи по чл.28 от ЗНА.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за20.04.2017година от 10,20часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение до ответника Общински съвет Карнобат  във връзка дадените указанията в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

            СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: