ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 281 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Т.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител адвокат Т., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – началник група в сектор ПП при ОД МВР Бургас, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано жалба против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0769-001750/28.11.2014г., издадена от началник група към ОД МВР Бургас, сектор „ПП”, с която на жалбоподателя на осн. чл.171, т.4 от ЗДВП, временно е отнето свидетелство за управление на МПС и същото е иззето.

АДВОКАТ Т. – Поддържам жалбата. Нямаме искания по доказателствата.

Моят доверител няма спомен да е обжалвал наказателните постановления. Явно не ги е обжалвал, няма спомен да ги е обжалвал. Не е обжалвано и наказателно постановление № 13703/2008г., а датите, които са изписани в заповедта не съответстват на фактическото състояние.

Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 2 и л.3 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – От името на доверителят ми, моля да уважите жалбата, като отмените атакуваната заповед. Смятаме, че не са налице законови и фактически основания, за да приемем, че са налице хипотеза на чл.157, ал.4 от ЗДВП, респективно хипотезата на чл.171, т.4 от закона. Неправилна е заповедта и следва да бъде отменена с всички произтичащи от това последствия.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: