ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,15.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На петнадесети април                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 281 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10аса се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Н., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника - директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама” при община Бургас, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ007329/07.11.2013г. издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с решение № 94-01-42021/17.12.2013г. издадено от вр.изп.длъжността директор на дирекция „МПДТР” при Община Бургас, в частта, в която са определени задължения за лихви за 2010г.

 

Въпрос на съда към юрисконсулт М. – Лихвата, която е определена в АУЗД за 2010г., върху главницата за целия този период от 2004г. до 2010г. ли е?

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да, лихвата е за този период. Лихвата, която е определена с обжалвания акт, както по отношение на данъка, така и относно таксата за битови отпадъци, е върху дължима главница посочена в писмо от 17.03.2014г. Тази главница е определена за периода от 2004 г. до 2010г. включително.

Въпрос на съда към юрисконсулт М. – Тази цялата главница, за тези периоди платена ли е?

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Тази главница не е платена, освен посоченото в справката за 2009г., където става въпрос за частични плащания. Лихвата е за периода от 2004 до 2010г. Това е натрупана лихва, като крайната дата на натрупаната лихва е към датата на съставяне на акта.

Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото, както и писмо-справка вх.№2010/17.03.2014г.

 

С оглед становището на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, предвид липсата на законова разпоредба, която да забранява да се установяват единствено лихви към публични вземания, затова считам, че органа по приходите е издал правилен и законосъобразен акт, който моля да потвърдите.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: